Language of document :

Appel iværksat den 21. september 2018 af Rådet for Den Europæiske Union til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Udvidede Afdeling) den 13. juli 2018 i sag T-786/14, Eleni Pavlikka Bourdouvali m.fl. mod Rådet for Den Europæiske Union m.fl.

(Sag C-598/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Rådet for Den Europæiske Union (ved A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou og I. Gurov, som befuldmægtigede)

De andre parter i appelsagen: Eleni Pavlikka Bourdouvali m.fl., Europa-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank, Eurogruppen ved Rådet for Den Europæiske Union, Den Europæiske Union ved Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Annullation af de dele af den appellerede dom, hvori Retten forkaster Rådets påstand om afvisning i forhold til Eurogruppen.

Appelindstævnte tilpligtes at betale sagsomkostningerne i appelsagen.

Anbringender og væsentligste argumenter

Med appellen har Rådet nedlagt påstand om annullation af de dele af den appellerede dom, hvori Retten forkaster Rådets påstand om afvisning i forhold til Eurogruppen, som er baseret på følgende anbringender:

Retten begik en retlig fejl, da den fastslog, at »Eurogruppen er en enhed i Unionen, der formelt er oprettet ved traktaterne«.

Retten begik en retlig fejl, da den forkastede Rådets påstand og ikke kunne identificere nogen »beføjelser«, som var overført til Eurogruppen ved traktaterne.

Retten begik en retlig fejl, da den fastslog, at tiltrædelsen af Rådets påstand om afvisning ville føre til »oprettelsen, inden for selve Den Europæiske Unions retsorden, af enheder, hvis handlinger og adfærd ikke ville kunne medføre, at Den Europæiske Union ifalder ansvar«.

____________