Language of document :

Euroopa Liidu Nõukogu 21. septembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda laiendatud koosseisus) 13. juuli 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-786/14: Eleni Pavlikka Bourdouvali jt versus Euroopa Liit jt

(kohtuasi C-598/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou, I. Gurov)

Teised menetlusosalised: Eleni Pavlikka Bourdouvali jt, Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank, eurorühm, keda esindab Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Liit, keda esindab Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtuotsuse need osad, milles Üldkohus lükkab tagasi nõukogu esitatud, eurorühma puudutava vastuvõetamatuse vastuväite;

ja mõista apellatsioonimenetlusega seotud kohtukulud välja vastustajatelt.

Väited ja peamised argumendid

Nõukogu palub oma apellatsioonkaebuses tühistada vaidlustatud kohtuotsuse need osad, milles Üldkohus lükkab tagasi nõukogu esitatud, eurorühma puudutava vastuvõetamatuse vastuväite, ning põhjendab seda alljärgnevate väidetega:

Üldkohus rikkus õigusnormi, otsustades, et eurorühm on „liidu üksus, mis on ametlikult aluslepingutega loodud“;

Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta lükkas tagasi nõukogu vastuvõetamatuse vastuväite, jättes seejuures tuvastamata aluslepingutega eurorühmale antud „pädevuse“;

Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta otsustas, et nõukogu esitatud vastuvõetamatuse vastuväitega nõustumine tähendaks „luua liidu enda õiguskorras üksuseid, kelle aktid ja käitumine ei saaks kaasa tuua liidu vastutust“.

____________