Language of document :

Överklagande ingett den 21 september 2018 av Europeiska unionens råd av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen, utökad sammansättning) meddelade den 13 juli 2018 i mål T-786/14, Eleni Pavlikka Bourdouvali m.fl. mot Europeiska unionens råd m.fl.

(Mål C-598/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska unionens råd (ombud: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou, I. Gurov)

Övriga parter i målet: Eleni Pavlikka Bourdouvali m.fl., Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken, Eurogruppen, företrädd av Europeiska unionens råd, Europeiska unionen, företrädd av Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva de delar av den omtvistade domen i vilka tribunalen avvisar den invändning om rättegångshinder som rådet har åberopat angående Eurogruppen,

förplikta motparterna att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Rådets överklagande syftar till att de delar av den överklagade domen där tribunalen avvisar den invändning om rättegångshinder som rådet har åberopat angående Eurogruppen ska upphävas. Rådet stöder sig på följande grunder:

Tribunalen har gjort en felaktig rättstillämpning när den fastställde att eurogruppen är ett ”unionsorgan som formellt fastställs genom fördragen”.

Tribunalen har gjort den felaktig rättstillämpning genom att avslå rådets invändning om rättegångshinder utan att kunna peka på några befogenheter som tilldelats eurogruppen enligt fördragen.

Tribunalen har gjort en felaktig rättstillämpning genom att konstatera att ett godtagande av invändningen om rättegångshinder, som rådet lagt fram, skulle leda till ”inrättandet av enheter inom unionens rättssystem som sådant vars handlingar och ageranden inte kan leda till att unionen ådrar sig ansvar”.

____________