Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 16.8.2018 – XW v. Landesamt für Verbraucherschutz

(asia C-536/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesverwaltungsgericht

Pääasian asianosaiset

Valittaja: XW

Vastapuoli: Landesamt für Verbraucherschutz

Ennakkoratkaisukysymys

Voidaanko asetuksen 882/2004/EY1 27 artiklan 2 ja 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen liitteen VI kanssa, mukaisesti perityissä maksuissa ottaa huomioon virallisen valvonnan hallinnolliseen toteutukseen ja siitä aiheutuneiden maksujen perimiseen osallistuvan henkilöstön palkoista koostuvien kustannusten osuudet?

____________

1 Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004 (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).