Language of document :

A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2018. augusztus 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – XW kontra Landesamt für Verbraucherschutz

(C-536/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: XW

Alperes: Landesamt für Verbraucherschutz

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Figyelembe lehet-e venni a 882/2004/EK rendelet1 VI. mellékletével összefüggésben értelmezett 27. cikkének (2) és (4) bekezdése szerint beszedett díjak esetében annak a személyzetnek a fizetésével kapcsolatos költségelemeket, amelynek feladatát az elvégzett hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos közigazgatási eljárás lefolytatása és a díjbeszedés képezi?

____________

1 A takarmány és élelmiszerjog, valamint az állat egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 165., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 45. kötet, 200. o.)