Language of document :

2018 m. rugpjūčio 16 d. Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje XW / Landesamt für Verbraucherschutz

(Byla C-536/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: XW

Atsakovė: Landesamt für Verbraucherschutz

Prejudicinis klausimas

Ar nustatant pagal Reglamento (EB) Nr. 882/20041 27 straipsnio 2 ir 4 dalis, siejamas su VI priedu, renkamus mokesčius gali būti atsižvelgiama į išlaidų dalį darbuotojų, kurie vykdo atliktos oficialios kontrolės administravimo ir apmokestinimo funkcijas, darbo užmokesčiui?

____________

1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL L 165, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 45 t., p. 200).