Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 16. augustā iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – XW/Landesamt für Verbraucherschutz

(Lieta C-536/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesverwaltungsgericht

Pamatlietas puses

Prasītājs: XW

Atbildētājs: Landesamt für Verbraucherschutz

Prejudiciālais jautājums

Vai nodevās, ko iekasē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 1 27. panta 2. un 4. punktu, skatītu kopā ar tās VI pielikumu, drīkst ņemt vērā izmaksu daļu par tā personāla algām un darba samaksu, kas ir iesaistīts veikto oficiālo kontroļu administratīvajā noformēšanā un nodevu iekasēšanā?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 882/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem, OV 2004, L 165, 1. lpp,