Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 16 augustus 2018 – XW/Landesamt für Verbraucherschutz

(Zaak C-536/18)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Bundesverwaltungsgericht

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: XW

Verwerende partij: Landesamt für Verbraucherschutz

Prejudiciële vraag

Mag bij de berekening van de overeenkomstig artikel 27, leden 2 en 4, van juncto bijlage VI bij verordening (EG) nr. 882/20041 geïnde vergoedingen rekening worden gehouden met het aandeel in de kosten van de salarissen voor personeel dat is belast met de administratieve afhandeling en de inning van vergoedingen in verband met de verrichte officiële controles?

____________

1 Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PB 2004, L 165, blz. 1).