Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 16 sierpnia 2018 r. – XW / Landesamt für Verbraucherschutz

(Sprawa C-536/18)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Bundesverwaltungsgericht

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: XW

Druga strona postępowania: Landesamt für Verbraucherschutz

Pytania prejudycjalne

Czy w opłatach pobieranych na podstawie art. 27 ust. 2 i 4 w związku z załącznikiem VI do rozporządzenia (WE) nr 882/20041 mogą być uwzględniane udziały w kosztach związane z wynagrodzeniami pracowników zajmujących się obsługą administracyjną przeprowadzanych kontroli urzędowych i pobieraniem opłat z tytułu tych kontroli?

____________

1 Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U. 2004, L 165, s. 1)