Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 16 augusti 2018 – XW mot Landesamt für Verbraucherschutz

(Mål C-536/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverwaltungsgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: XW

Motpart: Landesamt für Verbraucherschutz

Tolkningsfråga

Får kostnader för löner till personal som arbetar med administration och handläggning av avgifter i samband med offentliga kontroller som genomförs beaktas vid beräkningen av de avgifter som tas ut enligt artikel 27.2 och 27.4 i förening med bilaga VI i förordning 882/2004/EG(1 )?

____________

(1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 2004, s. 1).