Language of document :

Иск, предявен на 5 октомври 2018 г. — Европейска комисия/Република Словения

(Дело C-628/18)

Език на производството: словенски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: T. Scharf, G. von Rintelen, B. Rous Demiri)

Ответник: Република Словения

Искания на ищеца

Комисията иска от Съда:

да установи, че като не е приела (всички) законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за спазването на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС, както и с Директива (ЕС) 2016/1034 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 година за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти, или като не е уведомила Комисията за приемането на такива разпоредби, Република Словения не е изпълнила задълженията си по член 93 от Директива 2014/65/ЕС, изменен с член 1 от Директива (ЕС) 2016/1034,

да осъди на Република Словения на основание член 260, параграф 3 ДФЕС да заплати периодична имуществена санкция в размер на 7 224 EUR дневно, считано от датата на обявяването на решението по настоящото дело, за неизпълнението на задължението ѝ за съобщаване на мерките за транспониране на Директива 2014/65/ЕС и 2016/1034/ЕС,

да осъди Република Словения на основание член 260, параграф 3 ДФЕС да заплати еднократно платима сума в размер на 1 978 EUR дневно, умножена по броя на дните, през които е било налице нарушението, до минималния размер от 496 000 EUR и

да осъди Република Словения да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Съгласно член 93 от Директива 2014/65/ЕС, изменен с член 1 от Директива 2016/1034/ЕС, държавите членки приемат и публикуват до 3 юли 2017 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазването на тази директива, и незабавно ги съобщават на Комисията. Тъй като до изтичане на посочения срок Република Словения не ѝ е съобщила мерките за транспониране на посочената директива, Комисията е решила да сезира Съда.

С иска си Комисията цели Република Словения да бъде осъдена да заплати еднократно платима сума и периодична имуществена санкция.

Срокът за транспониране на Директивата е изтекъл на 3 юли 2017 г.

____________