Language of document :

Žaloba podaná dne 5. října 2018 – Evropská komise v. Republika Slovinsko

(Věc C-628/18)

Jednací jazyk: slovinština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: T. Scharf, G. von Rintelen, B. Rous Demiri)

Žalovaná: Republika Slovinsko

Návrhová žádání žalobkyně

Komise navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Republika Slovinsko tím, že nepřijala (všechny) právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU, jakož i směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1034 ze dne 23. června 2016, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, nebo tím, že Komisi o přijetí takových předpisů neuvědomila, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 93 směrnice 2014/65/EU, jak byl změněn článkem 1 směrnice (EU) 2016/1034,

uložil Republice Slovinsko ve smyslu čl. 260 odst. 3 SFEU povinnost uhradit denní penále ve výši 7 224 eur počínaje dnem vydání rozsudku v projednávané věci, jelikož nesplnila svou povinnost oznámit opatření k provedení směrnic 2014/65/EU a 2016/1034/EU,

uložil Republice Slovinsko ve smyslu čl. 260 odst. 3 SFEU povinnost uhradit denní paušální částku ve výši 1 978 eur, vynásobenou počtem dnů, po které nesplnění povinnosti trvalo, nejméně do výše 496 000 eur, a

uložil Republice Slovinsko náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Ve smyslu článku 93 směrnice 2014/65/EU, jak byl změněn článkem 1 směrnice 2016/1034/EU, byly členské státy povinny do 3. července 2017 přijmout a zveřejnit právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s uvedenou směrnicí a neprodleně sdělit Komisi znění těchto předpisů. Vzhledem k tomu, že Republika Slovinsko do uplynutí uvedené lhůty nesdělila Komisi opatření k provedení uvedených směrnic, Komise se rozhodla předložit věc Soudnímu dvoru.

Svou žalobou Komise navrhuje, aby Soudní dvůr uložil Republice Slovinsko povinnost uhradit paušální částku a denní penále.

Lhůta pro provedení směrnice uplynula dne 3. července 2017.

____________