Language of document :

Sag anlagt den 5. oktober 2018 – Europa-Kommissionen mod Republikken Slovenien

(Sag C-628/18)

Processprog: slovensk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved T. Scharf, G. von Rintelen og B. Rous Demiri, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Slovenien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Slovenien har tilsidesat sine forpligtelser i medfør af artikel 93 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU, som ændret ved artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1034 af 23. juni 2016 om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter, idet den ikke har vedtaget (alle) de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme disse direktiver, eller ikke har meddelt Kommissionen herom.

Republikken Slovenien pålægges i medfør af artikel 260, stk. 3, TEUF at betale daglige tvangsbøder på 7 224 EUR fra den dag, hvor der afsiges dom i nærværende sag, eftersom Republikken Slovenien har tilsidesat sin forpligtelse til at meddele gennemførelsesforanstaltningerne til direktiv 2014/65/EU og 2016/1034/EU.

Republikken Slovenien pålægges i medfør af artikel 260, stk. 3, TEUF at betale et fast dagligt beløb på 1 978 EUR, der multipliceres med antallet af dage, som overtrædelsen varer, op til et minimumsbeløb på 496 000 EUR.

Republikken Slovenien tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

I medfør af artikel 93 i direktiv 2014/65/EU, som ændret ved artikel 1 i direktiv 2016/1034/EU, skulle medlemsstaterne senest den 3. juli 2017 vedtage og offentliggøre de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, og straks meddele Kommissionen herom. Da Republikken Slovenien ved udløbet af denne frist ikke havde meddelt Kommissionen om foranstaltningerne til gennemførelse af disse direktiver, har Kommissionen besluttet at anlægge nærværende sag.

Kommissionen har i stævningen nedlagt påstand om, at Domstolen pålægger Republikken Slovenien at betale et fast beløb samt daglige tvangsbøder.

Fristen for gennemførelse af direktivet udløb den 3. juli 2017.

____________