Language of document :

5. oktoobril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Sloveenia Vabariik

(kohtuasi C-628/18)

Kohtumenetluse keel: sloveeni

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Scharf, G. von Rintelen, B. Rous Demiri)

Kostja: Sloveenia Vabariik

Hageja nõuded

Komisjon palub Euroopa Kohtul:

tuvastada, et kuna Sloveenia Vabariik ei ole võtnud vastu (kõiki) õigus- ja haldusnorme Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL, ega Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/1034, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta, täitmiseks või ei ole komisjoni nendest teavitanud, siis on see liikmesriik rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2015/65/EL artiklist 93, muudetud direktiivi (EL) 2016/1034 artikliga 1,

määrata Sloveenia Vabariigile direktiivide 2014/65/EL ja 2016/1034/EL ülevõtmise meetmetest teatamise kohustuse rikkumise eest ELTL artikli 260 lõike 3 alusel karistusmakse 7224 eurot päevas alates käesoleva kohtuotsuse kuulutamisest,

määrata Sloveenia Vabariigile ELTL artikli 260 lõike 3 alusel põhisumma 1978 eurot päevas, mis on korrutatud rikkumise kestmise päevade arvuga, minimaalses põhisummas 496 000 eurot, ja

mõista kohtukulud välja Sloveenia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Vastavalt direktiivi 2014/65 artiklile 93, mida on muudetud direktiivi 2016/1034 artikliga 1, on liikmesriikidel kohustus võtta vastu ja avaldada selle direktiivi järgimiseks vajalikud sätted 3. juuliks 2017 ja edastada need viivitamata komisjonile. Kuna Sloveenia Vabariik ei edastanud komisjonile selleks tähtpäevaks kõnealuse direktiivi ülevõtmiseks vajalikke meetmeid, on see institutsioon otsustanud pöörduda Euroopa Kohtusse.

Oma hagis palub komisjon Euroopa Kohtul määrata Sloveenia Vabariigile põhisumma ja karistusmakse.

Direktiivi ülevõtmise tähtaeg möödus 3. juulil 2017.

____________