Language of document :

Kanne 5.10.2018 – Euroopan komissio v. Slovenian tasavalta

(asia C-628/18)

Oikeudenkäyntikieli: sloveeni

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Scharf, G. von Rintelen ja B. Rous Demiri)

Vastaaja: Slovenian tasavalta

Vaatimukset

On todettava, että Slovenian tasavalta ei ole noudattanut rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 15.5.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU 93 artiklan, sellaisena kuin se on muutettuna rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta 23.6.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/1034 1 artiklalla, mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut (kaikkia) kyseisten direktiivien noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia säännöksiä tai koska se ei ole ilmoittanut kyseisiä toimenpiteitä komissiolle

Slovenian tasavalta on SEUT 260 artiklan 3 kohdan nojalla määrättävä suorittamaan 7 224 euron suuruinen päivittäinen uhkasakko tässä asiassa annettavan tuomion julistamispäivästä alkaen, koske se ei ole noudattanut velvollisuuttaan ilmoittaa direktiivien 2014/65/EU ja 2016/1034/EU täytäntöönpanotoimenpiteitä

Slovenian tasavalta on SEUT 260 artiklan 3 kohdan nojalla määrättävä suorittamaan 1 978 euron suuruinen päivittäinen kiinteämääräinen korvaus kerrottuna niiden päivien lukumäärällä, joiden ajan jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen on jatkunut, ja vähintään 496 000 euroa

Slovenian tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin 2014/65/EU 93 artiklan, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivin 2016/1034/EU 1 artiklalla, mukaan jäsenvaltioiden oli hyväksyttävä ja julkaistava kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään 3.7.2017 ja ilmoitettava ne viipymättä komissiolle. Koska Slovenian tasavalta ei ole kyseisen määräajan päättyessä ilmoittanut komissiolle mainittujen direktiivien täytäntöönpanotoimenpiteitä, komissio on päättänyt saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Komissio ehdottaa kanteessaan, että unionin tuomioistuin määrää Slovenian tasavallan suorittamaan kiinteämääräisen korvauksen ja uhkasakon.

Direktiivin täytäntöönpanolle varattu aika päättyi 3.7.2017.

____________