Language of document :

2018. október 5-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság

(C-628/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovén

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: T. Scharf, G. von Rintelen, B. Rous Demiri)

Alperes: Szlovén Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Szlovén Köztársaság, mivel nem fogadott el (minden) olyan törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezést, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfeleljen, vagy a Bizottságot ilyen rendelkezések elfogadásáról nem tájékoztatta, nem teljesítette az (EU) 2016/1034 irányelv 1. cikkével módosított 2014/65/EU irányelv 93. cikkéből eredő kötelezettségeit;

kötelezze a Szlovén Köztársaságot az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdése alapján a jelen ügyben hozott ítélet kihirdetésétől számított napi 7224 euró összegű kényszerítő bírság fizetésére, mivel a Szlovén Köztársaság nem teljesítette a 2014/65/EU irányelvet és az (EU) 2016/1034 irányelvet átültető intézkedésekről való értesítésre vonatkozó kötelezettségét;

kötelezze a Szlovén Köztársaságot az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdése alapján, hogy fizessen a jogsértés fennállása napjainak számával megszorzandó napi 1978 euró, minimum 496 000 euró mértékű átalányösszeget;

a Szlovén Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az (EU) 2016/1034 irányelv 1. cikkével módosított 2014/65/EU irányelv 93. cikkének értelmében a tagállamoknak 2016. július 3-ig el kellett fogadniuk és ki kellett hirdetniük azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a hivatkozott irányelvnek megfeleljenek, és e rendelkezések szövegét haladéktalanul közölniük kellett a Bizottsággal. Mivel a Szlovén Köztársaság az említett határidő lejártáig nem közölte a Bizottsággal a hivatkozott irányelveket átültető intézkedéseket, a Bizottság úgy határozott, hogy a Bírósághoz fordul.

Keresetével a Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság a Szlovén Köztársaságot kötelezze átalányösszeg és napi kényszerítőbírság fizetésére.

Az irányelv átültetésének határideje 2017. július 3-án lejárt.

____________