Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 5. oktobrī – Eiropas Komisija/Slovēnijas Republika

(Lieta C-628/18)

Tiesvedības valoda – slovēņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: T. Scharf, G. von Rintelen un B. Rous Demiri)

Atbildētāja: Slovēnijas Republika

Prasītājas prasījumi

Komisijas prasījumi Tiesai ir šādi:

konstatēt, ka, nepieņemot (visus) normatīvos un administratīvos aktus, kas ir vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/1034 (2016. gada 23. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem, vai nepaziņojot par šādu tiesību aktu pieņemšanu Komisijai, Slovēnijas Republika nav izpildījusi pienākumus, kas tai ir saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 93. pantu, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvas (ES) 2016/1034 1. pantu,

piespriest Slovēnijas Republikai saskaņā ar LESD 260. panta 3. punktu samaksāt kavējuma naudu 7224 EUR dienā, skaitot no dienas, kad tiks pasludināts spriedums šajā lietā, jo tā nav izpildījusi pienākumu paziņot par pasākumiem, ar kuriem ir transponēta Direktīva 2014/65/ES un Direktīva 2016/1034/ES,

piespriest Slovēnijas Republikai saskaņā ar LESD 260. panta 3. punktu samaksāt iepriekš noteiktu vienotas likmes summu 1978 EUR dienā, kas reizināta ar to dienu skaitu, cik ilgi turpinājās pārkāpums, nosakot fiksētu minimālo summu 496 000 EUR apmērā, un

piespriest Slovēnijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 93. pantu, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvas 2016/1034/ES 1. pantu, dalībvalstīm bija pienākums līdz 2017. gada 3. jūlijam pieņemt un publicēt tiesību aktus, kas ir vajadzīgi, lai izpildītu minēto direktīvu, un nekavējoties par tiem paziņot Komisijai. Tā kā Slovēnijas Republika līdz minētā termiņa beigām nav paziņojusi Komisijai par pasākumiem, ar kuriem būtu transponētas minētās direktīvas, Komisija nolēma celt prasību Tiesā.

Savā prasībā Komisija lūdz Tiesu piespriest Slovēnijas Republikai samaksāt iepriekš noteiktu vienotas likmes summu un kavējuma naudu par katru dienu.

Termiņš direktīvas transponēšanai beidzās 2017. gada 3. jūlijā.

____________