Language of document :

Acțiune introdusă la 5 octombrie 2018 – Comisia Europeană/Republica Slovenia

(Cauza C-628/18)

Limba de procedură: slovenă

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: T. Scharf, G. von Rintelen, B. Rous Demiri)

Pârâtă: Republica Slovenia

Concluziile reclamantei

Comisia solicită Curţii:

constatarea faptului că, prin neadoptarea (tuturor) actelor cu putere de lege și actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE, precum și Directivei (UE) 2016/1034 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iunie 2016 de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare sau prin neinformarea Comisiei cu privire la aceste măsuri, Republica Slovenia nu și-a îndeplinit obligațiile în temeiul articolului 93 din Directiva 2014/65/UE, astfel cum a fost modificat prin articolul 1 din Directiva (UE) 2016/1034,

obligarea Republicii Slovenia în temeiul articolului 260 alineatul (3) TFUE la plata unei penalități cu titlu cominatoriu zilnice de 7 224 de euro începând cu ziua pronunțării hotărârii în această cauză, întrucât aceasta nu și-a îndeplinit obligația de a notifica măsurile de transpunere a Directivelor 2014/65/UE și 2016/1034/UE,

obligarea Republicii Slovenia în temeiul articolului 260 alineatul (3) TFUE la plata unui cuantum forfetar zilnic de 1 978 de euro, înmulțit cu numărul de zile de durată a încălcării până la concurența unui cuantum minim de 496 000 de euro,

obligarea Republicii Slovenia la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În temeiul articolului 93 din Directiva 2014/65/UE, astfel cum a fost modificat prin articolul 1 din Directiva 2016/1034/UE, statele membre trebuiau să adopte și să publice până la 3 iulie 2017 măsurile necesare pentru a se conforma acestei directive și să informeze imediat Comisia. În măsura în care Republica Slovenia, la expirarea acestui termen, nu a informat Comisia cu privire la măsurile de transpunere a directivelor menționate, aceasta din urmă a decis să sesizeze Curtea.

Prin acțiunea sa, Comisia propune Curții să oblige Republica Slovenia la plata unui cuantum forfetar și a unei penalități cu titlu cominatoriu zilnice.

Termenul pentru transpunerea directivei a expirat la 3 iulie 2017.

____________