Language of document :

Žaloba podaná 5. októbra 2018 – Európska komisia/Slovinská republika

(vec C-628/18)

Jazyk konania: slovinčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení T. Scharf, G. von Rintelen, B. Rous Demiri, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Slovinská republika

Návrhy žalobkyne

Komisia navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že Slovinská republika tým, že neprijala všetky právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ, ako aj smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1034 z 23. júna 2016, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovala Komisiu, si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 93 smernice 2014/65/EÚ, zmeneného článkom 1 smernice (EÚ) 2016/1034,

uložil Slovinskej republike v zmysle článku 260 ods. 3 ZFEÚ povinnosť platiť denné penále vo výške 7 224 eur odo dňa vydania rozsudku v prejednávanej veci, keďže nesplnila svoju povinnosť oznámiť opatrenia na vykonanie smerníc 2014/65/EÚ a 2016/1034/EU,

uložil Slovinskej republike v zmysle článku 260 ods. 3 ZFEÚ povinnosť platiť dennú paušálnu pokutu vo výške 1 978 eur vynásobenej počtom dní, počas ktorých trvalo nesplnenie povinností, najmenej však vo výške 496 000 eur, a

uložil Slovinskej republike povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

V zmysle článku 93 smernice 2014/65/EÚ, zmeneného článkom 1 smernice 2016/1034/EÚ, boli členské štáty povinné do 3. júla 2017 prijať a uverejniť právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s uvedenou smernicou a bezodkladne o tom informovať Komisiu. Vzhľadom k tomu, že Slovinská republika počas tejto lehoty neoznámila Komisii opatrenia na prebratie uvedených smerníc, Komisia sa rozhodla postúpiť vec Súdnemu dvoru.

Svojou žalobou Komisia navrhuje, aby Súdny dvor uložil Slovinskej republike povinnosť zaplatiť paušálnu pokutu a denné penále.

Lehota na prebratie smernice uplynula 3. júla 2017.

____________