Language of document :

Talan väckt den 5 oktober 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Slovenien

(Mål C-628/18)

Rättegångsspråk: slovenska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: T. Scharf, G. von Rintelen, B. Rous Demiri)

Svarande: Republiken Slovenien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Slovenien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 93 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1034 av den 23 juni 2016 om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument genom att inte anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet eller i vart fall genom att inte underrätta kommissionen om sådana bestämmelser,

med stöd av artikel 260.3 FEUF förplikta Republiken Slovenien att betala vite med 7 224 euro per dag från den dag då dom meddelas i förevarande mål, eftersom medlemsstaten inte har uppfyllt sin skyldighet att underrätta om åtgärder för införlivande av direktiven 2014/65/EU och 2016/1034/EU,

med stöd av artikel 260.3 FEUF förplikta Republiken Slovenien att betala ett standardbelopp på 1 978 euro per dag, multiplicerat med det antal dagar som överträdelsen fortgår, varvid minimistandarbeloppet ska uppgå till 496 000 euro, och

förplikta Republiken Slovenien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt artikel 93 i direktiv 2014/65/EU i dess lydelse enligt artikel 1 i direktiv 2016/1034/EU var medlemsstaterna skyldiga att senast den 3 juli 2017 anta och offentliggöra de bestämmelser som var nödvändiga för att följa nämnda direktiv och genast underrätta kommissionen om innehållet i dessa bestämmelser. Eftersom Republiken Slovenien vid utgången av denna frist inte hade underrättat kommissionen om de åtgärder som vidtagits för att införliva direktivet har kommissionen beslutat att väcka talan vid EU-domstolen.

Kommissionen yrkar att domstolen ska förplikta Republiken Slovenien att betala ett standardbelopp och löpande vite.

Fristen för att införliva direktivet löpte ut den 3 juli 2017.

____________