Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okręgowy w Opolu (Polen) den 24. juli 2018 – Profi Credit Polska S.A., med hjemsted i Bielsko- Biała mod OH

(Sag C-483/18)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Okręgowy w Opolu

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Profi Credit Polska S.A., med hjemsted i Bielsko- Biała

Sagsøgt: OH

Præjudicielt spørgsmål

Skal bestemmelserne i Rådets direktiv 93/13/EØF 1 af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (med ændringer), navnlig direktivets artikel 3, stk. 1 og 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, samt bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF 2 (med ændringer), navnlig direktivets artikel 22, stk. 3, fortolkes således, at de er til hinder for en forståelse af artikel 10 sammenholdt med artikel 17 i prawo wekslowe (vekselloven) af 28. april 1936, hvorefter en domstol ikke må handle ex officio, når den på grundlag af materiale, som ikke stammer fra sagens parter, er af den faste og begrundede overbevisning, at den kontrakt, som det underliggende forhold beror på, er i det mindste delvis ugyldig, og sagsøgeren gør sit krav gældende på grundlag af en blanko udstedt egenveksel, mens sagsøgte ikke gør indsigelse og forholder sig passivt?

____________

1     EUT 1993, L 95, s. 29

2     EUT 2008, L 133, s. 66