Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Opolu (Poola) 24. juulil 2018 – Profi Credit Polska S.A. versus OH

(kohtuasi C-483/18)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Okręgowy w Opolu

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Profi Credit Polska S.A.

Kostja: OH

Eelotsuse küsimus

Kas 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes1 sätteid, eelkõige artikli 3 lõikeid 1 ja 2, artikli 6 lõiget 1 ja artikli 7 lõiget 1, ning 23. aprilli 2008. aasta direktiivi 2008/48/EÜ, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ2 (muudetud kujul), sätteid, eelkõige artikli 22 lõiget 3, tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus Poola 28. aprilli 1936. aasta veksliseaduse (ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo wekslowe) artikli 10 koostoimes artikliga 17 selline tõlgendus, mis ei võimalda kohtul tegutseda omal algatusel, kui tal on mujalt kui kohtuasja pooltelt pärinevate tõendite alusel kujunenud tugev ja põhjendatud veendumus, et põhisuhte aluseks olev leping on vähemalt osaliselt tühine, hageja aga nõuab oma nõude täitmist blankoveksli alusel ning kostja ei esita vastuväiteid ja käitub passiivselt?

____________

1 EÜT L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288.

2 EÜT L 133, lk 66; ELT eriväljaanne 15/01, lk 326.