Language of document :

A Sąd Okręgowy w Opolu (Lengyelország) által 2018. július 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Profi Credit Polska S. A., székhelye: Bielsko-Biała kontra OH

(C-483/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Okręgowy w Opolu

Az alapeljárás felei

Felperes: Profi Credit Polska S. A., székhelye: Bielsko-Biała

Alperes: OH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv1 3. cikkének (1) és (2) bekezdését, 6. cikkének (1) bekezdését és 7. cikkének (1) bekezdését, valamint a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet,2 különösen a 22. cikkének (3) bekezdését, hogy azokkal ellentétes az 1936. április 28-i Ustawa prawo wekslowe (a váltóról szóló törvény) 10. cikke és 17. cikke egymással összefüggő rendelkezéseinek olyan értelmezése, amely nem teszi lehetővé, hogy a bíróság hivatalból járjon el abban az esetben, ha az ügyben részt vevő felektől eltérő forrásból származó anyagokon alapuló határozott és megalapozott meggyőződése szerint az a szerződés, amelyből az alapjogviszony ered, legalább részben érvénytelen, és a felperes biankó váltón alapuló igényt érvényesít, az alperes pedig nem emel kifogást, és tétlen marad?

____________

1 HL L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet, 288. o.

2 HL L 133.,66. o.