Language of document :

2018 m. liepos 24 d. Sąd Okręgowy w Opolu (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Profi Credit Polska S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej / OH

(Byla C-483/18)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Okręgowy w Opolu

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Profi Credit Polska S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

Atsakovė: OH

Prejudicinis klausimas

Ar 1993 m. balandžio 5 d. Direktyvos 93/13/EEB1 dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais nuostatas (su pakeitimais), visų pirma jos 3 straipsnio 1 ir 2 dalis, 6 straipsnio 1 dalį, 7 straipsnio 1 dalį, ir 2008 m. balandžio 23 d. Direktyvos 2008/48/EB2 dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB nuostatas (su pakeitimais), visų pirma jos 22 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip, kad jomis draudžiamas toks Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (1936 m. balandžio 28 d. Vekselių įstatymas) 10 straipsnio, siejant jį su 17 straipsniu, nuostatų aiškinimas, pagal kurį teismas negali veikti ex officio tuo atveju, kai jis, remdamasis medžiaga, kurią pateikė ne bylos šalys, yra tvirtai ir pagrįstai įsitikinęs, kad sutartis, iš kurios kyla pagrindinis teisinis santykis, negalioja bent iš dalies, ieškovas siekia išieškoti skolą pagal vekselį in blanco, o atsakovas neprieštarauja ir elgiasi pasyviai?

____________

1 OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288.

2 OL L 133, 2008, p. 66.