Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 24. jūlijā iesniedza Sąd Okręgowy w Opolu (Polija) – Profi Credit Polska S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej/OH

(Lieta C-483/18)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Okręgowy w Opolu

Pamatlietas puses

Prasītājs: Profi Credit Polska S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

Atbildētājs: OH

Prejudiciālais jautājums

Vai Direktīvas 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos 1 tiesību normas, it īpaši tās 3. panta 1. un 2. punkts, 6. panta 1. punkts un 7. panta 1. punkts, kā arī Direktīvas 2008/48/EK (2008. gada 23. aprīlis) par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK 2 tiesību normas, it īpaši tās 22. pants 3. punkts, jāinterpretē tādējādi, ka tie liedz tādu 1936. gada 28. aprīļa Ustawa prawo wekslowe (Vekseļu likums) 10. panta, saistībā ar tā 17. pantu, interpretāciju, saskaņā ar kuru tiesa nedrīkst rīkoties pēc savas iniciatīvas situācijā, kad tai ir liela un pamatota pārliecība, pamatojoties uz materiāliem, kas nav iegūti no lietas pusēm, ka līgums, no kura izriet pamatsaistības, ir vismaz daļēji spēkā neesošs, bet prasītājs piesaka prasījumu, kas izriet no blanko vekseļa, savukārt atbildētājs neceļ iebildes un rīkojas pasīvi?

____________

1 OV 1993, L 95, 29. lpp.

2 OV 2008, L 133, 66. lpp.