Language of document :

Жалба, подадена на 24 септември 2018 г. от Nexans France, Nexans срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 12 юли 2018 г. по дело T-449/14, Nexans France и Nexans/Комисия

(Дело C-606/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Nexans France, Nexans (представители: G. Forwood, avocate, M. Powell, A. Rogers, Solicitors)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

да се отмени решението на Общия съд на Европейския съюз от 12 юли 2018 г., Nexans France и Nexans/Комисия (Дело T-449/14, EU:T:2018:456),

да се върне делото на Общия съд за произнасяне по жалбата срещу спорното решение в частта, отнасяща се до жалбоподателите,

да се намалят наложените на жалбоподателите глоби до размер, съответстващ на по-малък коефициент за тежест, и

Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски в производствата пред Съда и пред Общия съд.

Основания и основни доводи

Първо, грешка при прилагане правото, състояща се в неправилно тълкуване на член 20, параграф 2, букви б) и в) от Регламент № 1/20031 , тъй като копирането на неразгледани електронни данни е извън правомощията на Комисията.

Второ, грешка при прилагане на правото, състояща се в неправилно тълкуване на член 20, параграф 2 от Регламент № 1/2003, що се отнася до продължаването на проверката в помещенията на Комисията в Брюксел, тъй като правомощията на Комисията съгласно тази разпоредба са ограничени до помещенията на съответното предприятие.

Трето, грешка при прилагане на правото, състояща се в извода, че Комисията не е надхвърлила предвиденото в решението за проверка, тъй като правилното тълкуване на решението за проверка е, че проверката може да се извърши само в помещенията, контролирани от жалбоподателите.

Четвърто, грешка при прилагане на правото, що се отнася до липсата на последици от нарушението, тъй като Общият съд не е упражнил пълната си юрисдикция по член 261 ДФЕС и член 31 от Регламент № 1/2003 и не е намалил сам коефициента за тежест, за да отчете, че по-голямата част от продажбите, за които се отнася спорното решение, всъщност не са засегнати от нарушението.

Пето, явна грешка при преценката и липса на мотиви по отношение на допълнителните 2% за „европейска конфигурация“, тъй като не са изложени мотиви, обясняващи защо европейската конфигурация допълнително нарушава конкуренцията в ЕИП спрямо конфигурацията Европа-Азия.

____________

1 Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 2003 г, стр. 1; Специално издание на български език, глава 8, том 1, стр. 167).