Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 24. září 2018 Nexans France, Nexans proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 12. července 2018 ve věci T-449/14, Nexans France a Nexans v. Komise

(Věc C-606/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Nexans France, Nexans (zástupci: G. Forwood, avocate, M. Powell, A. Rogers, Solicitors)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 12. července 2018 ve věci Nexans France & Nexans v. Komise (Věc T-449/14, EU:T:2018:456);

vrátil věc Tribunálu, aby rozhodl o žalobě na neplatnost napadeného rozhodnutí v rozsahu, v němž se týká navrhovatelek;

snížil pokutu uloženou navrhovatelkám o částku odpovídající sníženému koeficientu závažnosti; a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení o kasačním opravném prostředku a řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nesprávného právního posouzení při výkladu čl. 20 odst. 2 písm. b) a c) nařízení 1/20031 , pokud jde o pořizování kopií elektronických údajů, jež nejsou zkoumány, neboť na pořizování kopií elektronických údajů, jež nejsou zkoumány, se nevztahuje pravomoc Komise;

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nesprávného právního posouzení při výkladu čl. 20 odst. 2 nařízení 1/2003, pokud jde o pokračující kontrolu v prostorách Komise v Bruselu, neboť pravomoci Komise podle uvedeného ustanovení se vztahují pouze na prostory dotčených podniků;

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nesprávného právního posouzení, když Tribunál konstatoval, že Komise neporušila rozhodnutí o kontrole, i když je v případě rozhodnutí o kontrole třeba mít za to, že stanoví, že kontrola může být vykonána pouze ve všech prostorách kontrolovaných navrhovatelkami;

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z neexistence dopadů protiprávního jednání, neboť Tribunál neuplatnil svou pravomoc k soudnímu přezkumu v plné jurisdikci podle článku 261 SFEU a článku 31 nařízení 1/2003, a i bez návrhu nesnížil koeficient závažnosti, aby zohlednil skutečnost, že protiprávní jednání se ve skutečnosti netýkalo většiny prodejů, na které se vztahovalo napadené rozhodnutí; a

Pátý důvod kasačního opravného prostředku vycházející ze zjevně nesprávného posouzení a nedostatku odůvodnění, pokud jde o dodatečná 2 % za ‚evropskou kartelovou konfiguraci‘, neboť nebyly uvedeny žádné důvody, proč evropská kartelová konfigurace měla způsobovat další narušení hospodářské soutěže v EHP navíc ke kartelové konfiguraci A/R.

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 (Úř. věst. 2003, L 1, s. 1; Zvl. vyd. 08/02, s. 205).