Language of document :

Appel iværksat den 24. september 2018 af Nexans France og Nexans til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 12. juli 2018 i sag T-449/14, Nexans France og Nexans mod Kommissionen

(Sag C-606/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellanter: Nexans France og Nexans (ved avocate G. Forwood og solicitors M. Powell og A. Rogers)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Den Europæiske Unions Rets dom af 12. juli 2018, Nexans France & Nexans mod Kommissionen (sag T-449/14, EU:T:2018:456), ophæves.

Sagen hjemvises til Retten, for at den træffer afgørelse i søgsmålet om annullation af den anfægtede afgørelse, for så vidt som den vedrører appellanterne.

De bøder, som appellanterne er blevet pålagt, nedsættes med et beløb, der svarer til en mindre grovhedskoefficient.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne i appelsagen og i sagen for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

For det første en retlig fejl ved fortolkningen af artikel 20, stk. 2, litra b), og c), i forordning nr. 1/2003 1 hvad angår kopieringen af ikke-undersøgte elektroniske data, idet kopieringen af ikke-undersøgte elektroniske data faldt uden for Kommissionens beføjelser.

For det andet en retlig fejl ved fortolkningen af artikel 20, stk. 2, i forordning nr. 1/2003 hvad angår den fortsatte kontrolundersøgelse hos Kommissionen i Bruxelles, idet Kommissionens beføjelser i henhold til denne bestemmelse er begrænset til de omhandlede virksomheder.

For det tredje en retlig fejl i forbindelse med konstateringen af, at Kommissionen ikke havde overskredet det i kontrolundersøgelsesafgørelsen fastsatte, idet kontrolundersøgelsesafgørelsen skal forstås således, at det heri specificeres, at kontrolundersøgelsen kun kunne finde sted på steder kontrolleret af appellanterne.

For det fjerde en retlig fejl med hensyn til den manglende virkning af overtrædelsen, idet Retten undlod at udøve sin ubegrænsede kompetence i henhold til artikel 261 TEUF og artikel 31 i forordning nr. 1/2003 og selv nedsætte grovhedskoefficienten for at tage hensyn til, at størstedelen af den af den anfægtede afgørelse omfattede afsætning reelt ikke var påvirket af overtrædelsen.

For det femte et åbenbart rigtigt skøn og en manglende begrundelse med hensyn til ekstrabeløbet på 2% for »den europæiske konfiguration«, idet der ikke blev anført nogen begrundelse fore, hvorfor den europæiske konfiguration indebar en yderligere konkurrencefordrejning i EØS med hensyn til Europa-Asien-konfigurationen.

____________

1     Rådets forordning (EF) nr.1/2003 af 16.12.2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT 2003, L 1, s. 1).