Language of document :

Nexans France’i, Nexans’i 24. septembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 12. juuli 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-449/14: Nexans France ja Nexans versus komisjon

(kohtuasi C-606/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Nexans France, Nexans (esindajad: advokaat G. Forwood, solicitor M. Powell, solicitor A. Rogers)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 12. juuli 2018. aasta otsus kohtuasjas T-449/14 Nexans France & Nexans vs. komisjon (EU:T:2018:456);

saata kohtuasi tagasi Üldkohtusse otsuse tegemiseks vaidlustatud otsuse apellante puudutavas osas tühistamise üle;

vähendada apellantidele määratud trahvi summa võrra, mis vastab rikkumise väiksemale raskusele; ja

mõista apellatsioonimenetluse ja Üldkohtu menetluse kulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide, et määruse nr 1/20031 artikli 20 lõike 2 punktide b ja c tõlgendamisel on rikutud õigusnormi seoses uurimata elektrooniliste andmete kopeerimisega, kuna uurimata elektrooniliste andmete kopeerimine ei kuulu komisjoni volituste hulka;

Teine väide, et määruse nr 1/2003 artikli 20 lõike 2 tõlgendamisel on rikutud õigusnormi seoses kontrolli jätkumisega komisjoni Brüsseli ruumides, kuna selle sätte kohaselt on komisjoni pädevus piiratud asjasse puutuva ettevõtja ruumidega;

Kolmas väide, et on rikutud õigusnormi seoses järeldusega, et komisjon ei ületanud kontrolliotsuse tingimusi, kuivõrd kontrolliotsust tuleb tegelikult mõista nii, et selle kohaselt võib kontroll toimuda ainult apellantide kontrolli all olevates ruumides;

Neljas väide, et on rikutud õigusnormi seoses rikkumise tagajärgede puudumisega, kuna Üldkohus ei teostanud ELTL artikli 261 ja määruse nr 1/2003 artikli 31 kohast täielikku pädevust, et vähendada ise rikkumise raskust, et võtta arvesse asjaolu, et suuremat osa vaidlustatud otsusega hõlmatud müügist rikkumine tegelikult ei puudutanud;

Viies väide, et tehtud on ilmne hindamisviga ja puuduvad põhjendused seoses täiendava kahe protsendiga „Euroopa konfiguratsiooni“ eest, kuna ei ole põhjendatud, kuidas Euroopa konfiguratsioon põhjustas EMP-s Euroopa-Aasia konfiguratsioonile täiendava konkurentsimoonutuse.

____________

1 Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT 2003, L 1, lk 1; ELT eriväljaanne 08/02, lk 205).