Language of document :

Valitus, jonka Nexans France ja Nexans ovat tehneet 24.9.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-449/14, Nexans France ja Nexans v. komissio, 12.7.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-606/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: Nexans France ja Nexans (edustajat: G. Forwood, avocate, M. Powell ja A. Rogers, solicitors)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittajat vaativat unionin tuomioistuinta

kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa Nexans France ja Nexans v. komissio 12.7.2018 antaman tuomion (T-140/16, EU:T:2018:456)

palauttamaan asian unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jotta tämä ratkaisee niiden kanteen riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi valittajia koskevilta osin

alentaa valittajille määrättyjä sakkoja määrällä, joka vastaa pienennettyä vakavuuskerrointa ja

velvoittaa komission korvaamaan muutoksenhakumenettelystä ja menettelystä unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensinnäkin oikeudellinen virhe tulkittaessa asetuksen N:o 1/20031 20 artiklan 2 kohdan b ja c alakohtaa, kun kyse on tutkimattomien sähköisten tietojen kopioimisesta, koska tutkimattomien sähköisten tietojen kopioiminen ei kuulunut komission toimivaltaan.

Toiseksi oikeudellinen virhe tulkittaessa asetuksen N:o 1/2003 20 artiklan 2 kohtaa, kun kyse on tarkastamisen jatkamisesta komission tiloissa Brysselissä, koska komission tämän säännöksen mukainen toimivalta rajoittuu kyseessä olevien yritysten tiloihin.

Kolmanneksi oikeudellinen virhe, kun unionin yleinen tuomioistuin totesi, ettei komission ylittänyt tarkastuspäätöksen ehtoja, koska tarkastuspäätöksessä pitäisi ymmärtää täsmennettävän, että tarkastus saattoi tapahtua ainoastaan valittajien valvomissa tiloissa.

Neljänneksi oikeudellinen virhe, kun kyse on rikkomisen vaikutuksettomuudesta, koska unionin yleinen tuomioistuin ei käyttänyt SEUT 261 artiklan ja asetuksen N:o 1/2003 31 artiklan mukaista täyttä harkintavaltaansa ja itse alentanut vakavuuskerrointa ottaakseen huomioon sen, ettei rikkominen itse asiassa vaikuttanut suurimpaan osaan riidanalaisen päätöksen kattamasta myynnistä.

Viidenneksi ilmeinen arviointivirhe ja perusteluiden puutteellisuus, kun kyse on ylimääräisestä 2 prosentista ”kartellin eurooppalaiselle kokoonpanolle”, koska siitä, miksi kartellin eurooppalainen kokoonpano aiheutti kilpailun lisävääristymistä ETA:lla Eurooppa-Aasia-kokoonpanoon nähden, ei esitetty perusteluja.

____________

1 Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annettu komission asetus (EY) N:o 1/2003 (EUVL 2003, L 1, s. 1).