Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-449/14. sz., Nexans France és Nexans kontra Bizottság ügyben 2018. július 12-én hozott ítélete ellen a Nexans France és a Nexans által 2018. szeptember 24-én benyújtott fellebbezés

(C-606/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: Nexans France, Nexans (képviselők: G. Forwood avocate, M. Powell és A. Rogers solicitors)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszéke 2018. július 12-i Nexans France és Nexans kontra Bizottság ítéletét (T-449/14, EU:T:2018:456);

az ügyet utalja vissza a Törvényszékhez, hogy ez utóbbi határozzon a fellebbezőknek a vitatott határozat őket érintő részében való megsemmisítése iránti kérelméről;

olyan összeggel csökkentse a fellebbezőkkel szemben kiszabott bírságokat, amely megfelel egy csökkentett súlyossági tényezőnek; és

kötelezze a Bizottságot a fellebbezési eljárás és a Törvényszék előtti eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Először is a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor a meg nem vizsgált elektronikus adatok másolását illetően az 1/2003 rendelet1 20. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontját értelmezte, mivel a meg nem vizsgált elektronikus adatok másolása nem tartozik a Bizottság jogkörébe;

Másodszor a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor a helyszíni vizsgálatnak a Bizottság brüsszeli helyiségeiben való folytatását illetően az 1/2003 rendelet 20. cikkének (2) bekezdését értelmezte, mivel a Bizottság e rendelkezés szerinti jogköre a szóban forgó vállalkozások helyiségeire korlátozódik;

Harmadszor a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy a Bizottság nem lépte túl a helyszíni vizsgálatot elrendelő határozat hatályát, mivel a helyszíni vizsgálatot elrendelő határozatot úgy kell helyesen értelmezni, hogy az kimondja, hogy a helyszíni vizsgálatra csupán a fellebbezők ellenőrzése alatt álló helyiségekben kerülhet sor.

Negyedszer a Törvényszék a jogsértés hatásainak hiányát illetően tévesen alkalmazta a jogot, mivel nem gyakorolta az EUMSZ 261. cikk és az 1/2003 rendelet 31. cikke szerinti korlátlan felülvizsgálati jogkörét, és nem csökkentette saját maga a súlyossági tényezőt azon tény figyelembevétele érdekében, hogy a jogsértés valójában nem érintette a vitatott határozat által érintett értékesítések nagy részét; és

Ötödször a Törvényszék az „európai konfiguráció” miatt alkalmazott további 2%-ot illetően nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el, és megsértette az indokolási kötelezettséget, mivel nem indokolta meg, hogy az európai konfiguráció miért okozott további versenytorzítást az EGT-ben az Európa–Ázsia konfigurációra tekintettel.

____________

1 A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.).