Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 24. septembrī Nexans France, Nexans iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 12. jūlija spriedumu lietā T-449/14 Nexans France un Nexans/Komisija

(Lieta C-606/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: Nexans France, Nexans (pārstāvji: G. Forwood, advokāts, M. Powell, A. Rogers, Solicitors)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2018. gada 12. jūlija spriedumu lietā Nexans France & Nexans/Komisija (lieta T-449/14, EU:T:2018:456);

nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai, lai tā lemtu par to prasību atcelt apstrīdēto lēmumu, ciktāl tas attiecas uz apelācijas sūdzības iesniedzējiem;

samazināt apelācijas sūdzības iesniedzējiem uzlikto naudas sodu līdz summai, kas atbilst samazinātam smaguma koeficientam; un

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus apelācijas instancē un tiesvedībā Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmkārt, esot pieļauta kļūda tiesību piemērošanā, interpretējot Regulas Nr. 1/2003 1 20. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktu attiecībā uz nepārbaudītu elektronisko datu kopēšanu, jo nepārbaudītu elektronisko datu kopēšana neietilpstot Komisijas kompetencē.

Otrkārt, esot pieļauta kļūda tiesību piemērošanā, interpretējot Regulas Nr. 1/2003 20. panta 2. punktu attiecībā uz turpināto pārbaudi Komisijas telpās Briselē, jo Komisijas kompetence atbilstoši šai tiesību normai attiecoties tikai uz konkrētā uzņēmuma telpām.

Treškārt, esot pieļauta kļūda tiesību piemērošanā, uzskatot, ka Komisija nav pārkāpusi lēmuma par pārbaudi nosacījumus, jo lēmums par pārbaudi esot pareizi jāsaprot kā tāds, kurā ir precizēts, ka pārbaude var notikt vienīgi apelācijas sūdzības iesniedzēju pārvaldītajās telpās.

Ceturtkārt, esot pieļauta kļūda tiesību piemērošanā attiecībā uz pārkāpuma seku neesamību, jo Vispārējā tiesa neesot īstenojusi savu neierobežoto kompetenci atbilstoši LESD 261. pantam un Regulas Nr. 1/2003 31. pantam un pati ir samazinājusi smaguma koeficientu, lai ņemtu vērā, ka pārkāpums neattiecās uz lielāko daļu pārdošanu, kurām ir piemērojams apstrīdētais lēmums,

Piektkārt, esot pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā, kā arī nav norādīts pamatojums saistībā ar papildu 2 % attiecībā uz “Eiropas konfigurāciju”, jo neesot sniegts nekāds pamatojums, kādēļ Eiropas konfigurācija radīja papildu konkurences izkropļojumus EEZ salīdzinājumā ar Eiropas-Āzijas konfigurāciju.

____________

1  Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003 (2002. gada 16. decembris) par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV 2003, L 1, 1. lpp.).