Language of document :

Odvolanie podané 24. septembra 2018: Nexans France, Nexans proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 12. júla 2018 vo veci T-449/14, Nexans France and Nexans/Komisia

(vec C-606/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Nexans France, Nexans (v zastúpení: G. Forwood, advokát, M. Powell, A. Rogers, solicitors)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 12. júla 2018, Nexans France & Nexans/Komisia (vec T-449/14, EU:T:2018:456),

vrátil vec Všeobecnému súdu, aby rozhodol o ich žalobe na zrušenie napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom sa týka odvolateliek,

znížil pokuty uložené odvolateľkám o tú časť, ktorá zodpovedá koeficientu nižšej závažnosti,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy odvolacieho konania a konania pred Všeobecným súdom.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Po prvé dopustenie sa nesprávneho právneho posúdenia pri výklade článku 20 ods. 2 písm. b) a c) nariadenia č. 1/20031 , pokiaľ ide o kopírovanie nepreskúmaných elektronických údajov v tom zmysle, že toto kopírovanie nepreskúmaných elektronických údajov prekračuje rámec právomoci Komisie,

Po druhé dopustenie sa nesprávneho právneho posúdenia pri výklade článku 20 ods. 2 nariadenia č. 1/2003, pokiaľ ide pokračovanie vo vykonávaní inšpekcie v priestoroch Komisie v Bruseli tým, že právomoci Komisie podľa tohto ustanovenia sa obmedzujú len na priestory dotknutých podnikov,

Po tretie dopustenie sa nesprávneho právneho posúdenia pri konštatovaní, že Komisia neprekročila rozsah právomocí zverených rozhodnutím o začatí inšpekcii v tom zmysle, že rozhodnutie o inšpekcii by sa malo správne chápať ako stanovujúce, že inšpekcia sa môže vykonávať len v akýchkoľvek priestoroch, ktoré majú v správe odvolateľky,

Po štvrté dopustenie sa nesprávneho právneho posúdenia, pokiaľ ide o neexistenciu dôsledkov porušenia, pretože Všeobecný súd v rozpore s článkom 261 ZFEÚ a článkom 31 nariadenia č. 1/2003 nevykonal svoju neobmedzenú právomoc a sám neznížil koeficient závažnosti, aby tak zohľadnil skutočnosť, že na väčšinu predajov, na ktoré sa vzťahuje napadnuté rozhodnutie, nemalo v skutočnosti toto porušenie vplyv,

Po piate zjavne nesprávne posúdenie a nedostatočné odôvodnenia, pokiaľ ide o dodatočné 2 % v prípade „európskej štruktúry“, z tohto dôvodu, že neboli predložené žiadne dôvody preukazujúce, že európska štruktúra by mala v porovnaní s euroázijskou štruktúrou za následok dodatočné narušenie hospodárskej súťaže v EHP.

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, 2003, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205).