Language of document :

Pritožba, ki sta jo Nexans France, Nexans vložili 24. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 12. julija 2018 v zadevi T-449/14, Nexans France in Nexans/Komisija

(Zadeva C-606/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnici: Nexans France, Nexans (zastopniki: G. Forwood, avocate, M. Powell, A. Rogers, Solicitors)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnici Sodišču predlagata, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča Evropske unije z dne 12. julija 2018 v zadevi Nexans France in Nexans/Komisija (zadeva T‑449/14, EU:T:2018:456);

zadevo vrne v ponovno odločanje Splošnemu sodišču, ki naj odloči o njunih predlogih za razveljavitev izpodbijanega sklepa v delu, v katerem se nanaša na pritožnici;

zniža globe, ki so bile naložene pritožnicam, za znesek, ki ustreza manjši teži kršitve; in

Komisiji naloži, naj plača stroške postopka s pritožbo in stroške postopka pred Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: napačna uporaba prava pri razlagi člena 20(2)(b) in (c) Uredbe 1/20031 glede kopiranja elektronskih datotek brez predhodne preučitve, ker Komisija ni pristojna za kopiranje elektronskih datotek brez predhodne preučitve.

Drugi pritožbeni razlog, napačna uporaba prava pri razlagi člena 20(2) Uredbe 1/2003 glede nadaljevanja pregleda v prostorih Komisije v Bruslju, ker so pooblastila Komisije omejena na prostore zadevnih podjetij.

Tretji pritožbeni razlog, napačna uporaba prava zaradi ugotovitve, da Komisija ni prekoračila pooblastil iz odločbe o pregledu, saj je treba odločbo o pregledu pravilno razumeti tako, da se lahko pregled opravlja le v vseh prostorih, ki so pod nadzorom pritožnic.

Četrti pritožbeni razlog, napačna uporaba prava glede neobstoja učinkov kršitve, ker Splošno sodišče ni uporabilo neomejene sodne pristojnosti iz člena 261 PDEU in člena 31 Uredbe št. 1/2003, in ni sámo zmanjšalo teže kršitve zaradi dejstva, da na večino prodaj, na katere se je nanašal izpodbijani sklep, kršitve dejansko niso vplivale.

Peti pritožbeni razlog, očitna napaka pri presoji in pomanjkljiva obrazložitev glede dodatnih 2 % za „evropsko konfiguracijo“, saj ni bil naveden noben razlog, zakaj naj bi evropska konfiguracija povzročila dodatno izkrivljanje konkurence v EGP glede na evropsko-azijsko konfiguracijo.

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 2, str. 205).