Language of document :

Överklagande ingett den 24 september 2018 av Nexans France, Nexans av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 12 juli 2018 i mål T-449/14, Nexans France och Nexans mot kommissionen

(Mål C-606/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Nexans France, Nexans (ombud: G. Forwood, avocate, M. Powell, A. Rogers, Solicitors)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 12 juli 2018, Nexans France och Nexans/kommissionen (T‑449/14, EU:T:2018:456),

återförvisa målet till tribunalen för avgörande såvitt avser klagandena,

sätta ned de böter som klagandena ålagts med ett belopp som motsvarar en nedsatt faktor för överträdelsens allvar,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna i målet om överklagande och vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

1.    För det första, felaktig rättstillämpning vid tolkningen av artikel 20.2 b och c i förordning nr 1/20031 vad avser kopiering av obehandlade elektroniska uppgifter, vilket föll utanför kommissionens behörighet.

2.    För det andra, felaktig rättstillämpning vid tolkningen av artikel 20.2 i förordning nr 1/2003 vad gäller den fortsatta inspektionen i kommissionens lokaler i Bryssel, eftersom kommissionens behörighet enligt nämnda bestämmelse inskränker sig till de aktuella företagens lokaler.

3.    För det tredje, felaktig rättstillämpning när tribunalen slog fast att kommissionen inte gick utöver vad som fastställts i inspektionsbeslutet, vilket skulle ha tolkats så att det däri fastställdes att inspektionen endast kunde ske i klagandenas lokaler.

4.    För det fjärde, felaktig rättstillämpning vad gäller verkningarna av överträdelsen, när tribunalen inte utnyttjade sin obegränsade behörighet enligt artikel 261 FEUF och artikel 31 i förordning nr 1/2003 och minskade faktorn för överträdelsens allvar för att beakta det förhållandet att större delen av försäljningen som avsågs i det omtvistade beslutet i själva verket inte påverkades av överträdelsen.

5.    För det femte, uppenbart oriktig bedömning och bristande motivering vad gäller de ytterligare 2 procent som tillades för ”europeisk konfiguration”, då det inte på något sätt anges varför den europeiska konfigurationen medförde ytterligare snedvridning av konkurrensen i EES jämfört med Europa-Asien konfigurationen.

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EGT L 1, 2003, s. 1)