Language of document :

Преюдициално запитване от Finanzgericht Baden-Württemberg (Германия), постъпило на 20 юли 2018 г. — GP/Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West

(Дело C-473/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Baden-Württemberg

Страни в главното производство

Жалбоподател: GP

Ответник: Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West

Преюдициални въпроси

При обстоятелства като тези по главното производство коя разпоредба на Решение № H3 от 15 октомври 2009 г.1 трябва да бъде приложена при валутното конвертиране на свързани с деца семейни обезщетения под формата на детски надбавки?

Как трябва конкретно да се тълкува приложимата разпоредба от това решение при определянето на размера на диференциращата добавка към детски надбавки, който зависи от обменния курс?

а)    Ако трябва да се приложи параграф 2 от Решение № H3: кой по смисъла на тази разпоредба е денят „на извършване на операцията от страна на институцията“?

б)    Ако трябва да се приложи параграф 3, буква б) (евентуално, във връзка с параграф 4) от Решение № H3: кой по смисъла на тази разпоредба е месецът, „в който трябва да се приложи разпоредбата“?

в)    Ако трябва да се приложи параграф 5 от Решение № H3: отворената клауза във връзка с националното законодателство съвместима ли е с уреденото в член 90 от Регламент (ЕО) № 987/20092 оправомощаване? Ако е така: за да е „предвидено друго“ в националното законодателство, необходимо ли е законодателство под формата на закон, или е достатъчно да е налице административна инструкция от националния административен орган?

Има ли особености валутното конвертиране на швейцарските детски надбавки от германската служба за семейни обезщетения?

а)    При прилагането на Решение № H3 спрямо Швейцария има ли значение, че в член 65, параграф 1, първо изречение, точка 2 от Einkommensteuergesetz (Закон за данъка върху доходите) самото национално германско право предвижда изключване на обезщетението?

б)    Има ли за валутното конвертиране съгласно Решение № H3 значение кога швейцарската институция е разрешила или е изплатила семейните обезщетения?

в)    Има ли за валутното конвертиране съгласно Решение № H3 значение кога германската институция е отказала или отпуснала „диференциращата“ добавка към детски надбавки?

____________

1     Решение № Н3 от 15 октомври 2009 година относно датата, която се взема предвид при определяне на обменния курс, посочен в член 90 от Регламент № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ C 106, 2010 г., стр. 56).

2     Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (OB L 284, 2009 г., стр. 1).