Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Baden-Württemberg (Německo) dne 20. července 2018 – GP v. Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West

(Věc C-473/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Baden-Württemberg

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: GP

Žalovaná: Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West

Předběžné otázky

Které ustanovení rozhodnutí č. H3 ze dne 15. října 20091 je třeba za okolností, jako jsou okolnosti v původním řízení, použít pro měnový přepočet rodinných dávek na děti ve formě přídavku na dítě, resp. rodinných přídavků?

Jak je třeba předmětné použitelné ustanovení vykládat konkrétně v případě stanovení výše vyrovnávacího doplatku přídavku na dítě, která je závislá na směnném kurzu?

a)    V případě, že je třeba použít odstavec 2 rozhodnutí č. H3: Který den je ve smyslu tohoto ustanovení dnem, „kdy instituce provedla danou operaci“?

b)    V případě, že je třeba použít odst. 3 písm. b) (popřípadě ve spojení s odstavcem 4) rozhodnutí č. H3: Který měsíc je ve smyslu tohoto ustanovení měsícem, „kdy musí být ustanovení použito“?

c)    V případě, že je třeba použít odstavec 5 rozhodnutí č. H3: Je doložka o odchylné právní úpravě ve vnitrostátním právu slučitelná se zmocněním upraveným v článku 90 nařízení (ES) č. 987/20092 ? Pokud ano: Vyžaduje „odchylná právní úprava“ zakotvená vnitrostátním právem úpravu zákonem ve formálním smyslu, nebo postačuje správní pokyn vnitrostátního správního orgánu?

Vyskytují se při přepočtu měn, který se týká švýcarských rodinných přídavků a je prováděn německou Familienkasse (pokladna rodinných dávek), nějaké zvláštnosti?

a)    Je při použití rozhodnutí č. H3 ve vztahu ke Švýcarsku relevantní, že vnitrostátní německé právo v § 65 odst. 1 první větě bodu 2 Einkommensteuergesetz (zákon o dani z příjmů) zakotvuje vyloučení nároku na příslušné dávky?

b)    Je z hlediska přepočtu měn podle rozhodnutí č. H3 relevantní, kdy švýcarská instituce rodinné dávky přiznala, nebo kdy je vyplatila?

c)    Je z hlediska přepočtu měn podle rozhodnutí č. H3 relevantní, kdy německá instituce zamítla nebo přiznala vyrovnávací doplatek přídavku na dítě?

____________

1     Rozhodnutí č. H3 ze dne 15. října 2009 o datu, ke kterému je třeba stanovit směnné kurzy podle článku 90 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 987/2009, Úř. věst. 2010, C 106, s. 56.

2     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, Úř. věst. 2009, L 284, s. 1.