Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Baden-Württemberg (Tyskland) den 20. juli 2018 – GP mod Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West

(Sag C-473/18)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: GP

Sagsøgt: Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West

Præjudicielle spørgsmål

Hvilken bestemmelse i afgørelse nr. H3 af 15. oktober 2009 1 skal anvendes ved valutaomregningen af børnerelaterede familieydelser i form af børnetilskud under omstændigheder som dem, der foreligger i hovedsagen?

Hvordan skal den bestemmelse, der herefter skal anvendes, konkret fortolkes ved beregningen af det supplerende forskelsbetingede børnetilskud, hvis størrelse afhænger af omregningskursen?

a)    Såfremt punkt 2 i afgørelse nr. H3 skal anvendes: Hvilken dag er i denne bestemmelses forstand den dag, »hvor transaktionen udføres af institutionen«?

b)    Såfremt punkt 3, litra b), (eventuelt sammenholdt med punkt 4) i afgørelse nr. H3 skal anvendes: Hvilken måned er i denne bestemmelses forstand den måned, »hvor bestemmelsen skal anvendes«?

c)    Såfremt punkt 5 i afgørelse nr. H3 skal anvendes: Er bestemmelsen, der åbner mulighed for at anvende national ret, forenelig med den bemyndigelse, der er fastsat i artikel 90 i forordning (EF) nr. 987/2009 2 ? I bekræftende fald: Hvis »andet er fastsat« i national lovgivning, kræver det da en fastsættelse ved en formel lov, eller er en administrativ instruks udstedt af den nationale administrative myndighed tilstrækkelig?

Gør der sig særlige forhold gældende i forbindelse med den tyske socialsikringsinstitutions valutaomregning af schweiziske børnetilskud?

a)    Er det i forbindelse med anvendelsen af afgørelse nr. H3 i forhold til Schweiz af betydning, at den nationale tyske ret i § 65, stk. 1, første punktum, nr. 2), i Einkommensteuergesetz [lov om indkomstskat] bestemmer, at tildeling af ydelsen er udelukket?

b)    Er det af betydning for valutaomregningen i henhold til afgørelse nr. H3, hvornår den schweiziske institution har bevilget eller udbetalt familieydelserne?

c)    Er det af betydning for valutaomregningen i henhold til afgørelse nr. H3, hvornår den tyske institution har nægtet eller bevilget det supplerende forskelsbetingede børnetilskud?

____________

1     Afgørelse nr. H3 af 15.10.2009 om den dato, der skal tages hensyn til ved fastsættelse af omregningskursen, som nævnt i artikel 90 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 (EUT C 106, s. 56).

2     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16.9.2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 284, s. 1).