Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Baden-Württemberg (Saksamaa) 20. juulil 2018 – GP versus Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West

(kohtuasi C-473/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Baden-Württemberg

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: GP

Vastustaja: Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West

Eelotsuse küsimused

Millist halduskomisjoni 15. oktoobri 2009. aasta otsuse nr H31 sätet tuleb sellistel asjaoludel nagu põhikohtuasjas kohaldada lastega seotud peretoetuste (lapsetoetuste) vääringu ümberarvutamisel?

Kuidas tuleb kohaldatavat sätet konkreetselt tõlgendada vahetuskursist sõltuva lapsetoetuse diferentseeritud lisatoetuse summa määramisel?

a)    Kui kohaldamisele kuulub otsuse nr H3 punkt 2, siis milline kuupäev on viidatud sätte tähenduses päev, „mil asutus tehingu teeb“?

b)    Kui kohaldamisele kuulub otsuse nr H3 punkt 3 alapunkt b (võimalik, et koosmõjus punktiga 4), siis milline kuu on viidatud sätte tähenduses „sätte kohaldatavaks muutumise kuu“?

c)    Kui kohaldamisele kuulub otsuse nr H3 punkt 5, siis kas liikmesriigile kaalutlusõigust andev säte on kooskõlas määruse (EÜ) nr 987/20092 artiklis 90 sätestatud volitusnormiga? Kui see on nii, siis kas selleks, et „riigi õiguses [oleks] sätestatud teisiti“, on vajalik seadus formaalses tähenduses või piisab liikmesriigi haldusorgani korraldusest?

Kas esineb eripärasid, kui Saksa peretoetuste kassa (Familienkasse) peab Šveitsi lapsetoetuse teise vääringusse ümber arvutama?

a)    Kas otsuse nr H3 kohaldamisel omab Šveitsi suhtes tähtsust see, et Saksa tulumaksuseaduse (Einkommensteuergesetz) § 65 lõike 1 esimese lause punkt 2 näeb iseenesest ette, et antud juhul lapsetoetust ei maksta?

b)    Kas otsuse nr H3 alusel vääringu ümberarvutamise seisukohast on oluline, millal Šveitsi asutus perehüvitised määras või välja maksis?

c)    Kas otsuse nr H3 alusel vääringu ümberarvutamise seisukohast on oluline, millal Saksa asutus lapsetoetuse diferentseeritud lisatoetuse maksmisest keeldub või selle määrab?

____________

1 15. oktoobri 2009. aasta otsus nr H3, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 987/2009 artiklis 90 osutatud vahetuskursi määramisel arvesse võetavat kuupäeva (ELT 2010, C 106, lk 56).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta rakendamise kord (ELT 2009, L 284, lk 1).