Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Baden-Württemberg (Nemecko) 20. júla 2018 – GP/Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West

(vec C-473/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Baden-Württemberg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: GP

Žalovaná: Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West

Prejudiciálne otázky

Ktoré ustanovenie rozhodnutia č. H3 z 15. októbra 20091 sa má uplatniť pri menovom prepočte rodinných dávok týkajúcich sa detí v podobe prídavkov na deti, resp. príspevkov na deti za takých okolností, ako sú tie, o ktoré ide v konaní vo veci samej?

Ako konkrétne sa má vykladať predpis, ktorý sa má uplatniť pri výpočte sumy rozdielových prídavkov na deti závislej od výmenného kurzu mien?

a)    Ak sa má uplatniť bod 2 rozhodnutia č. H3: Ktorý deň je v zmysle tohto ustanovenia dňom, „keď inštitúcia uskutočnila operáciu“?

b)    Ak sa má uplatniť bod 3 písm. b (prípadne v spojení s bodom 4) rozhodnutia č. H3: Ktorý mesiac je v zmysle tohto ustanovenia mesiacom, „keď sa ustanovenie musí uplatniť“?

c)    Ak sa má uplatniť bod 5 rozhodnutia č. H3: Je blanketové ustanovenie v prospech vnútroštátneho práva zlučiteľné so splnomocnením upraveným v článku 90 nariadenia (ES) č. 987/20092 ? Ak áno: Vyžaduje „iná právna úprava“ vnútroštátneho práva právnu úpravu formálnym zákonom alebo stačí administratívny pokyn vnútroštátneho správneho orgánu?

Existujú pri menovom prepočte v súvislosti so švajčiarskymi príspevkami na deti nemeckou pokladňou rodinných dávok nejaké osobitosti?

a)    Je pri uplatnení rozhodnutia č. H3 vo vzťahu k Švajčiarsku relevantné, že nemecké vnútroštátne právo v § 65 ods. 1 prvej vety bodu 2 Einkommensteuergesetz (zákon o dani z príjmov) samo osebe stanovuje vylúčenie dávky?

b)    Je pre menový prepočet podľa rozhodnutia č. H3 relevantné, kedy švajčiarska inštitúcia priznala alebo vyplatila rodinné dávky?

c)    Je pre menový prepočet podľa rozhodnutia č. H3 relevantné, kedy nemecká inštitúcia zamietla alebo schválila rozdielové prídavky na deti?

____________

1 Rozhodnutie č. H3 z 15. októbra 2009 o dátume, ktorý sa má vziať do úvahy pri určovaní prepočítacích kurzov uvedených v článku 90 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, Ú. v. EÚ C 106, 2010, s. 56.

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009 , ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009.