Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Baden-Württemberg (Tyskland) den 20 juli 2018 – GP mot Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West

(Mål C-473/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parter i det nationella målet

Klagande: GP

Motpart: Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West

Tolkningsfrågor

Vilken bestämmelse i beslut nr H3 av den 15 oktober 2009(1 ) ska tillämpas under sådana omständigheter som de som är ifråga i det nationella målet vid valutaomräkning av familjeförmåner för barn i form av familjebidrag eller barntillägg?

Hur ska den bestämmelse som enligt beslutet ska tillämpas vid beräkning av det växelkursberoende kompletterande barnbidraget tolkas rent konkret?

a)    Om punkt 2 i beslut nr H3 ska tillämpas: Vilken dag avses enligt denna bestämmelse med den dag ”då institutionen utför beräkningen/omvandlingen”?

b)    Om punkt 3 b (i förekommande fall jämförd med punkt 4) i beslut nr H3 ska tillämpas: Vilken månad avses enligt denna bestämmelse med den månad ”då bestämmelsen måste tillämpas”?

c)    Om punkt 5 i beslut nr H3 ska tillämpas: Är förbehållsbestämmelsen om tillämpning av nationell rätt förenlig med bemyndigandet i artikel 90 i förordning (EG) nr 987/2009(2 )? Om denna fråga besvaras jakande: Avses med ”annat” i den nationella lagstiftningen en bestämmelse i form av en formell lag, eller räcker det med en administrativ bestämmelse som har utfärdats av den nationella administrativa myndigheten?

Har den valutaomräkning från schweiziska barntillägg som görs av Familienkasse (det tyska familjebidragskontoret) speciella särdrag?

a)    Har det vid tillämpning av beslut nr H3 i förhållande till Schweiz betydelse att den nationella tyska rätten i 65 § stycke 1 första meningen led 2 i Einkommensteuergesetz (lagen om inkomstskatt) i sig föreskriver att ingen förmån ska beviljas?

b)    Har den tidpunkt då den schweiziska institutionen beviljade eller betalade ut förmånen betydelse för valutaomräkningen enligt beslut nr H3?

c)    Har den tidpunkt då den tyska institutionen avslog kompletterande barnbidrag eller beviljade kompletterande barnbidrag betydelse för valutaomräkningen enligt beslut nr H3?

____________

(1 ) Beslut nr H3 av den 15 oktober 2009 om den dag som ska gälla för fastställandet av de växelkurser som avses i artikel 90 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 (EUT C 106, 2010, s. 56).

(2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 284, 2009, s. 1).