Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 21. září 2018 Rakouskou republikou proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) ze dne 12. července 2018 vydanému ve věci T-356/15, Rakouská republika v. Evropská komise

(Věc C-594/18 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Rakouská republika (zástupce: Dr. G. Hesse, zástupce)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Lucemburské velkovévodství, Česká republika, Francouzská republika, Maďarsko, Polská republika, Rumunsko, Slovenská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil v plném rozsahu rozsudek Tribunálu ze dne 12. července 2018 ve věci T-356/15, Rakouská republika v. Evropská komise;

vyhověl v plném rozsahu návrhu podanému v řízení v prvním stupni a znějícímu na zrušení rozhodnutí Evropské komise (EU) 2015/658 ze dne 8. října 2014 o státní podpoře SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N), kterou Spojené království hodlá poskytnout  ve prospěch jaderné elektrárny Hinkley Point C1 ;

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka uplatňuje celkem pět důvodů kasačního opravného prostředku.

První důvod kasačního opravného prostředku vycházející z neexistence cíle společného zájmu Unie

Napadený rozsudek se jeví jako protiprávní v tom smyslu, že na rozdíl od právního názoru Tribunálu není výstavba nové jaderné elektrárny cíl, který by byl v zájmu Unie. V důsledku toho neměl být zamítnut čtvrtý žalobní důvod ve spojení s pátou částí devátého žalobního důvodu, vycházející z toho, že podpora jaderné energie neodpovídá žádnému společnému zájmu ve smyslu čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU, který je nezbytný pro schválení podpory.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nesprávného použití čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU

Opatření podpory byla nesprávně posouzena jako opatření v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. C) SFEU. Napadený rozsudek nesprávně vymezil relevantní hospodářské odvětví ve smyslu čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU a nesprávně neprovedl přezkum otázky, zda nedošlo k selhání trhu. První žalobní důvod, jakož i první a druhá část devátého žalobního důvodu týkající se definice trhu a selhání trhu tedy neměly být zamítnuty.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nedostatečné kontroly proporcionality

Napadený rozsudek Tribunálu neprávem potvrzuje nedostatečnou kontrolu proporcionality, kterou provedla Evropská komise. Úvahy Evropské komise týkající se proporcionality podpory nebyly ani správné, ani logické, čímž bylo toto rozhodnutí stiženo vadou neplatnosti: V tomto ohledu neměl být zamítnut ani šestý žalobní důvod, ani druhá výtka obsažená v třetí části devátého žalobního důvodu, ani šestá část devátého žalobního důvodu, jimiž bylo v podstatě poukazováno na nedostatečnou kontrolu proporcionality daných opatření.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nepřípustnosti provozní podpory

Tribunál nezohledňuje skutečnost, že opatření, která měla být přijata ve prospěch společnosti Hinkley Point C, představují nepřípustné provozní podpory. V důsledku toho neměl být zamítnut ani třetí žalobní důvod, ani první výtka obsažená v třetí části devátého žalobního důvodu, vycházející z toho, že opatření Spojeného království mají být považována za nepřípustné provozní podpory.

Pátý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nedostatečného určení prvků podpory a z porušení „oznámení o záruce“

Konečně, Tribunál nedostatečně určil prvky podpory a dále nezohlednil existenci porušení „oznámení o záruce“. V této souvislosti neměl být zamítnut ani pátý žalobní důvod, ani osmý žalobní důvod a ani čtvrtá část devátého žalobního důvodu, které se týkaly nedostatečného určení prvků podpory, jakož i porušení oznámení záruky.

____________

1 Úř. věst. 2015, L 109, s. 44.