Language of document :

Austria Vabariigi 21. septembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 12. juuli 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-356/15: Austria Vabariik versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-594/18 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Austria Vabariik (esindaja: G. Hesse)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Luksemburgi Suurhertsogiriik, Tšehhi Vabariik, Prantsuse Vabariik, Ungari, Poola Vabariik, Rumeenia, Slovaki Vabariik, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada täies ulatuses Üldkohtu 12. juuli 2018. aasta otsus kohtuasjas T-356/15: Austria Vabariik vs. Euroopa Komisjon;

rahuldada täies ulatuses esimeses kohtuastmes esitatud nõue tühistada Euroopa Komisjoni 8. oktoobri 2014. aasta otsus (EL) 2015/658 abimeetme SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) kohta, mida Ühendkuningriik kavatseb rakendada Hinkley Point C tuumaelektrijaama toetuseks1 ;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant viis väidet.

Apellatsioonkaebuse esimene väide: liidu ühistes huvides oleva eesmärgi puudumine

Vaidlustatud kohtuotsus on õigusvastane seetõttu, et vastupidi Üldkohtu õiguslikule seisukohale ei kujuta uue tuumaelektrijaama ehitamine endast liidu huvides olevat eesmärki: seepärast ei oleks tohtinud tagasi lükata kaebuse neljandat väidet koostoimes kaebuse üheksanda väite viienda osaga, milles väideti, et tuumaenergia edendamine ei vasta avaliku huvi eesmärgile, mis on ELTL artikli 107 lõike 3 punkti c järgi vajalik abimeetme lubamiseks.

Apellatsioonkaebuse teine väide: ELTL artikli 107 lõike 3 punkti c ebaõige kohaldamine

Abimeetmeid peeti ebaõiglaselt kooskõlas olevateks ELTL artikli 107 lõike 3 punktiga c. Vaidlustatud kohtuotsuses on asjassepuutuv majandustegevus ELTL artikli 107 lõike 3 punkti c tähenduses valesti määratletud ja turutõrgete olemasolu on vääralt hindamata jäetud. Kaebuse esimest väidet ning üheksanda väite esimest ja teist osa, mis puudutasid turu määratlemist ja turutõrkeid, ei oleks seega tohtinud tagasi lükata.

Apellatsioonkaebuse kolmas väide: proportsionaalsust ei ole piisavalt kontrollitud

Üldkohtu vaidlustatud kohtuotsuses on ebaõigesti nõustutud Euroopa Komisjoni poolt teostatud ebapiisava proportsionaalsuse kontrolliga. Euroopa Komisjoni seisukohad abimeetme proportsionaalsuse kohta ei ole õiged ega arusaadavad, mistõttu on otsus tühine: seepärast ei oleks tohtinud tagasi lükata kaebuse kuuendat väidet, üheksanda väite kolmanda osa teist etteheidet ja üheksanda väite kuuendat osa, milles viidati sisuliselt meetme proportsionaalsuse ebapiisavale kontrollile.

Apellatsioonkaebuse neljas osa: tegevusabi ei ole lubatud

Üldkohus jättis tähelepanuta, et Hinkley Point C huvides ette nähtud meede kujutab endast tegevusabi, mis ei ole lubatud. Seetõttu ei oleks tohtinud tagasi lükata kaebuse kolmandat väidet ning üheksanda väite kolmanda osa esimest etteheidet, milles tugineti sellele, et Ühendkuningriigi meetmed tuleb võrdsustada tegevusabiga, mis ei ole lubatud.

Apellatsioonkaebuse viies väide: abi elementide ebapiisav kindlaksmääramine ja garantiide teatise rikkumine

Lõpuks määras Üldkohus esiteks ebapiisavalt kindlaks abi elemendid ja jättis teiseks arvesse võtmata garantiide teatise rikkumise. Seetõttu ei oleks tohtinud tagasi lükata kaebuse viiendat väidet, kaheksandat väidet ja üheksanda väite neljandat osa, mis puudutasid abi elementide ebapiisavat kindlaksmääramist ja garantiide teatise rikkumist.

____________

1 ELT 2015, L 109, lk 44.