Language of document :

Valitus, jonka Itävallan tasavalta on tehnyt 21.9.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-356/15, Itävalta v. komissio, 12.7.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-594/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Itävallan tasavalta (asiamies: Dr. G. Hesse)

Muut osapuolet: Euroopan komissio, Luxemburgin suurherttuakunta, Tšekin tasavalta, Ranskan tasavalta, Unkari, Puolan tasavalta, Romania, Slovakian tasavalta, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että

unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-365/15, Itävallan tasavalta v. Euroopan komissio, 12.7.2018 antama tuomio on kumottava kokonaisuudessaan

ensimmäisessä oikeusasteessa esitetty vaatimus tukitoimenpiteestä SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N), jonka Yhdistynyt kuningaskunta aikoo toteuttaa tukeakseen Hinkley Point C -ydinvoimalaitosta, 8.10.2014 annetun komission päätöksen (EU) 2015/6581 kumoamiseksi on hyväksyttävä kokonaisuudessaan

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja esittää viisi valitusperustetta.

Ensimmäinen valitusperuste: Unionin yhteisen edun mukaisen tavoitteen puuttuminen

Valituksenalainen tuomio on lainvastainen, koska – toisin kuin unionin yleinen tuomioistuin katsoo – uuden ydinvoimalan rakentaminen ei merkitse unionin yhteisen edun mukaista tavoitetta. Tämän vuoksi neljättä kanneperustetta yhdessä yhdeksännen kanneperusteen viidennen osan kanssa, joissa väitettiin, että ydinenergian edistäminen ei ole tuen hyväksymiseksi välttämätön SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettu unionin yhteisen edun mukainen tavoite, ei olisi pitänyt hylätä.

Toinen valitusperuste: SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan virheellinen soveltaminen

Tukitoimenpiteet todettiin virheellisesti SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisiksi. Valituksenalaisessa tuomiossa SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettu merkityksellinen taloudellinen toiminta määriteltiin virheellisesti ja markkinahäiriö jätettiin virheellisesti tutkimatta. Ensimmäistä kanneperustetta sekä yhdeksännen kanneperusteen ensimmäistä ja toista osaa, jotka liittyivät markkinoiden rajaamiseen ja markkinahäiriöön, ei näin ollen olisi pitänyt hylätä.

Kolmas valitusperuste: suhteellisuusperiaatteen mukaisuuden riittämätön tutkinta

Unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisessa tuomiossa vahvistetaan virheellisesti Euroopan komission toteuttama riittämätön suhteellisuusperiaatteen mukaisuuden tutkinta. Tuen suhteellisuusperiaatteen mukaisuutta koskevat komission toteamukset eivät ole paikkansapitäviä eivätkä ymmärrettäviä, minkä vuoksi päätös on mitätön. Tämän vuoksi kuudetta kanneperustetta, yhdeksännen kanneperusteen kolmannen osan toista väitettä ja yhdeksännen kanneperusteen kuudetta osaa, joissa korostetaan toimenpiteiden suhteellisuusperiaatteen mukaisuuden valvonnan riittämättömyyttä, ei olisi pitänyt hylätä.

Neljäs valitusperuste: Toimintatukien lainvastaisuus

Unionin yleinen tuomioistuin ei ota huomioon sitä, että Hinkley Point C:lle myönnetyt tukitoimenpiteet ovat lainvastaisia toimintatukia. Tämän vuoksi kolmatta kanneperustetta sekä yhdeksännen kanneperusteen kolmannen osan ensimmäistä väitettä, joiden mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan toimenpiteet olisi katsottava lainvastaisiksi toimintatuiksi, ei olisi pitänyt hylätä.

Viides valitusperuste: Tukielementtien riittämätön määrittäminen ja ”takuutiedonannon” rikkominen

Unionin yleinen tuomioistuin yhtäältä määritti tukielementit riittämättömällä tavalla ja toisaalta ei ottanut huomioon ”takuutiedonannon” rikkomista. Tässä yhteydessä viidettä kanneperustetta, kahdeksatta kanneperustetta ja yhdeksännen kanneperusteen neljättä osaa, jotka koskevat tukielementtien riittämätöntä määrittämistä ja takuutiedonannon rikkomista, ei olisi pitänyt hylätä.

____________

1 EUVL 2015, L 109, s. 44.