Language of document :

Žalba koju je 21. rujna 2018. podnijela Republika Austrija protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 12. srpnja 2018. u predmetu T-356/15, Republika Austrija protiv Europske komisije

(predmet C-594/18 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Republika Austrija (zastupnik: Dr. G. Hesse, agent)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Češka Republika, Francuska Republika, Mađarska, Republika Poljska, Rumunjska, Slovačka Republika, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da

ukine u cijelosti presudu Općeg suda od 12. srpnja 2018. u predmetu T-356/15, Republika Austrija protiv Europske komisije;

prihvati u cijelosti prvostupanjsku tužbu za poništenje Odluke (EU) 2015/658 Europske komisije od 8. listopada 2014. o mjeri potpore SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) koju Ujedinjena Kraljevina planira provesti za potporu jedinici C nuklearne elektrane Hinkley Point1 ;

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj ističe sveukupno pet žalbenih razloga.

Prvi žalbeni razlog: nepostojanje cilja od zajedničkog interesa Unije

Pobijana presuda čini se nezakonita s obzirom na to da, suprotno utvrđenju Općeg suda, izgradnja nove nuklearne elektrane nije cilj od zajedničkog interesa Unije: posljedično, nije trebalo odbiti četvrti tužbeni razlog u vezi s petim dijelom devetog tužbenog razloga, kojima se isticalo da promicanje nuklearne energije ne odgovara zajedničkom interesu u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (c) UFEU-a.

Drugi žalbeni razlog: pogrešna primjena članka 107. stavka 3. točke (c) UFEU-a

Mjere potpore su pogrešno ocijenjene spojivima s člankom 107. stavkom 3. točkom (c) UFEU-a. U pobijanoj presudi pogrešno je definirana relevantna gospodarska djelatnost u smislu 107. stavka 3. točke (c) UFEU-a te se pogrešno propustilo ispitati nefunkcioniranje tržišta. Stoga nije trebalo odbiti prvi tužbeni razlog te prvi i drugi dio devetog tužbenog razloga, koji se odnose ograničavanje tržišta i nefunkcioniranje tržišta.

Treći žalbeni razlog: nedovoljno ispitivanje proporcionalnosti

Pobijana presuda Općeg suda pogrešno potvrđuje nedovoljno ispitivanje proporcionalnosti od strane Europske komisije. Navodi Europske komisije o proporcionalnosti potpore nisu ni točni niti su razumljivi, tako da je odluka zahvaćena ništavošću: s obzirom na to, nije trebalo odbiti šesti tužbeni razlog, drugi prigovor trećeg dijela devetog tužbenog razloga i šesti dio devetog tužbenog razloga, kojima se u bitnome ističe nedovoljan nadzor proporcionalnosti.

Četvrti žalbeni razlog: nezakonitost operativne potpore

Opći sud zanemario je to da su mjere predviđene u korist Hinkley Point C nezakonite operativne potpore. Posljedično nije trebalo odbiti treći tužbeni razlog te prvi prigovor trećeg dijela devetog tužbenog razloga, kojima se isticalo da je mjere Ujedinjene Kraljevine trebalo smatrati nezakonitim operativnim potporama.

Peti žalbeni razlog: nedovoljna definicija elemenata potpore i povreda „Obavijesti o jamstvima”

Naposljetku, Opći sud je, s jedne strane, nedovoljno definirao elemente potpore i, s druge strane, propustio uzeti u obzir povredu „Obavijesti o jamstvima”. U tom kontekstu, nije trebalo odbiti peti tužbeni razlog, osmi tužbeni razlog i četvrti dio devetog tužbenog razloga, koji se odnose na nedovoljno određivanje elemenata potpore te na povredu Obavijesti o jamstvima.

____________

1 SL 2015., L 109, str. 44.