Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2018. gada 12. jūlija spriedumu lietā T-356/15 Austrijas Republika/Eiropas Komisija 2018. gada 21. septembrī iesniedza Austrijas Republika

(Lieta C-594/18 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Austrijas Republika (pārstāvis: Dr. G. Hesse)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Komisija, Luksemburgas Lielhercogiste, Čehijas Republika, Francijas Republika, Ungārija, Polijas Republika, Rumānija, Slovākijas Republika, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

pilnībā atcelt Vispārējās tiesas 2018. gada 12. jūlija spriedumu lietā T-356/15 Austrijas Republika/Eiropas Komisija;

pilnībā apmierināt prasību pirmajā instancē atcelt Eiropas Komisijas 2014. gada 8. oktobra Lēmumu (ES) 2015/658 par valsts atbalstu SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N), ko Apvienotā Karaliste plāno īstenot attiecībā uz Kernkraftwerk Hinkley Point C 1

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanas izdevumus.

Apelācijas sūdzības pamati un galvenie argumenti

Savas apelācijas sūdzības pamatojumam apelācijas sūdzības iesniedzēja norāda piecus pamatus.

Pirmais apelācijas pamats – Savienības kopīgo interešu mērķa neesamība

Apstrīdētais spriedums šķiet prettiesisks, jo pretēji Vispārējās tiesas uzskatam par tiesībām jaunas kodolelektrostacijas būvniecība nav Savienības kopīgo interešu mērķis: tādēļ nedrīkstēja tikt noraidīts ceturtais prasības pamats saistībā ar devītā prasības pamata piekto daļu, ar ko tiek apgalvots, ka kodolenerģijas veicināšana neatbilst atbalsta atļaušanai vajadzīgajām kopīgām interesēm saskaņā ar LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunktu.

Otrais apelācijas pamats – LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunkta kļūdaina piemērošana

Atbalsta pasākumi nepareizi esot novērtēti kā tādi, kas atbilst LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunktam. Apstrīdētajā spriedumā atbilstošā tautsaimniecības joma LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunkta izpratnē esot definēta kļūdaini, kā arī kļūdaini neesot pārbaudītas tirgus nepilnības. Līdz ar to nedrīkstēja tikt noraidīts pirmais prasības pamats, kā arī devītā prasības pamata pirmā un otrā daļa, kas attiecas uz tirgus robežām un tirgus nepilnībām.

Trešais apelācijas pamats – samērīguma nepietiekama pārbaude

Apstrīdētajā Vispārējās tiesas spriedumā nepareizi esot apstiprināta Eiropas Komisijas izdarītā nepietiekamā samērīguma pārbaude. Eiropas Komisijas izteiktie apgalvojumi par atbalsta samērīgumu neesot ne neatbilstoši, ne saprotami, kas izraisa lēmuma spēkā neesamību: Šajā ziņā nedrīkstēja tikt noraidīts sestais prasības pamats, devītā prasības pamata trešās daļas otrais iebildums un devītā prasības pamata sestā daļa, ar ko būtībā ir norādīts uz pasākumu samērīguma nepietiekamu kontroli.

Ceturtais apelācijas pamats – darbības atbalstu nepieļaujamība

Vispārējā tiesa neesot ņēmusi vērā, ka pasākumi, kas paredzēti Hinkley Point C labā, ir nepieļaujami darbības atbalsti. Tā rezultātā nedrīkstēja tikt noraidīti trešais prasības pamats, kā arī devītā prasības pamata trešās daļas pirmais iebildums, ar ko ir apgalvots, ka Apvienotās Karalistes pasākumi ir jāpielīdzina nepieļaujamam darbības atbalstam.

Piektais apelācijas pamats – atbalsta elementu nepietiekama noteikšana un “paziņojuma par garantijām” pārkāpums

Visbeidzot Vispārējā tiesa esot, no vienas puses, nepietiekami noteikusi atbalsta elementus un, no otras puses, neesot ņēmusi vērā “paziņojuma par garantijām” pārkāpumu. Ņemot vērā iepriekš minēto, nedrīkstēja tikt noraidīts piektais prasības pamats, astotais prasības pamats un devītā prasības pamata ceturtā daļa, kas attiecas uz atbalsta elementu nepietiekamu noteikšanu, kā arī paziņojuma par garantijām pārkāpumu.

____________

1 OV 2015, L 109, 44. lpp.