Language of document :

Odvolanie podané 21. septembra 2018: Rakúska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 12. júla 2018 vo veci T-356/15, Rakúska republika/Európska komisia

(vec C-594/18 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Rakúska republika (v zastúpení: Dr. G. Hesse, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Luxemburské veľkovojvodstvo, Česká republika, Francúzska republika, Maďarsko, Poľská republika, Rumunsko, Slovenská republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

v celom rozsahu zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 12. júla 2018 vo veci T-356/15, Rakúsko/Komisia;

v celom rozsahu vyhovel prvostupňovému návrhu na vyhlásenie neplatnosti rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/658 z 8. októbra 2014 o opatrení pomoci SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N), ktorú Spojené kráľovstvo zamýšľa zaviesť na podporu pre jadrovú elektráreň Hinkley Point C1 ;

uložil Európskej komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka uvádza celkovo päť odvolacích dôvodov.

Prvý odvolací dôvod: Neexistencia cieľa spoločného záujmu Únie

Napadnutý rozsudok sa javí byť protiprávny v rozsahu, v akom, na rozdiel od právneho názoru Všeobecného súdu, nie je stavba novej jadrovej elektrárne cieľom v záujme Únie: V dôsledku toho štvrtý žalobný dôvod v spojení s piatou časťou deviateho žalobného dôvodu nemali byť zamietnuté, ktorými sa uplatňovalo, že podpora jadrovej energie nezodpovedá žiadnemu spoločnému záujmu v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ potrebnému na schválenie pomoci.

Druhý odvolací dôvod: Nesprávne uplatnenie článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ

Opatrenia pomoci sa nesprávne považovali za v súlade s článkom 7 ods. 3 písm. c) ZFEÚ. V napadnutom rozsudku sa nesprávne definovalo relevantné hospodárske odvetvie v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ a nesprávne sa nevykonalo posúdenie zlyhania trhu. Nemali sa teda zamietnuť prvý žalobný dôvod, ako aj prvá a druhá časť deviateho žalobného dôvodu, ktoré sa týkali vymedzenia a zlyhania trhu.

Tretí odvolací dôvod: Nedostatočné preskúmanie proporcionality

Napadnutý rozsudok Všeobecného súdu neprávne potvrdzuje nedostatočné preskúmanie proporcionality zo strany Európskej komisie. Úvahy Európskej komisie týkajúce sa proporcionality pomoci nie sú ani správne, ani koherentné, čo spôsobuje neplatnosť rozhodnutia: Z tohto dôvodu sa nemali zamietnuť šiesty žalobný dôvod, druhá výhrada tretej časti deviateho žalobného dôvodu a šiesta časť deviateho žalobného dôvodu, ktorými sa v podstate poukazovalo na nedostatočnú kontrolu proporcionality opatrení.

Štvrtý odvolací dôvod: Neprípustnosť prevádzkovej pomoci

Všeobecný súd nezohľadnil, že opatrenia prijaté v prospech Hinkley Point C sú neprípustnou prevádzkovou pomocou. Z tohto dôvodu sa nemali zamietnuť tretí žalobný dôvod, ako aj prvý výhrada tretej časti deviateho žalobného dôvodu, v ktorých sa uviedlo, že opatrenia Spojeného kráľovstva treba považovať za neprípustnú prevádzkovú pomoc.

Piaty odvolací dôvod: Nedostatočné vymedzenie prvkov pomoci a porušenie „oznámenia o zárukách“

Všeobecný súd napokon jednak nedostatočne vymedzil prvky pomoci a jednak nezohľadnil existenciu porušenia „oznámenia o zárukách“. Z tohto hľadiska sa nemali zamietnuť priaty žalobný dôvod, ôsmy žalobný dôvod a štvrtá časť deviateho žalobného dôvodu, ktoré sa vzťahovali na nedostatočné vymedzenie prvkov pomoci, ako aj na porušenie „oznámenia o zárukách“.

____________

1 Ú. v. EÚ L 109, 2015, s. 44.