Language of document :

Pritožba, ki jo je Republika Avstrija vložila 21. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 12. julija 2018 v zadevi T-356/15, Republika Avstrija/Evropska komisija

(Zadeva C-594/18 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnica: Republika Avstrija (zastopnik: Dr. G. Hesse, zastopnik)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Češka republika, Francoska republika, Madžarska, Republika Poljska, Romunija, Slovaška republika, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 12.. julija 2018 v zadevi T-356/15, Republika Avstrija/Evropska komisija;

v celoti ugodi predlogu, podanemu, na prvi stopnji, za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije (EU) 2015/658 z dne 8. oktobra 2014 o državni pomoči SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N), ki jo namerava Združeno kraljestvo odobriti kot podporo za jedrsko elektrarno Hinkley Point C1 ;

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica navaja pet pritožbenih razlogov.

Prvi pritožbeni razlog: neobstoj ciljev v skupnem interesu Unije

Izpodbijana sodba je protipravna, ker v nasprotju s pravnim naziranjem Splošnega sodišča gradnja nove jedrske elektrarne ni cilj, ki bi bil v interesu Unije. Zato se ne bi smelo zavrniti četrtega tožbenega razloga v povezavi s petim delom devetega tožbenega razloga, v katerih je bilo navedeno, da pospeševanje jedrske energije ni v skupnem interesu, ki se za dodelitev pomoči zahteva s členom 107(3)(c) PDEU.

Drugi pritožbeni razlog: nepravilna uporaba člena 107(3)(c) PDEU

V zvezi z ukrepi pomoči je bilo nepravilno presojeno, da so skladni s členom 107(3)(c) PDEU. V izpodbijani sodbi so bile gospodarske dejavnosti v smislu člena 107(3)(c) PDEU napačno opredeljene, poleg tega pa je bila napačno opuščena preučitev nedelovanja trga. Prvi tožbeni razlog ter prvi in drugi del devetega tožbenega razloga, ki se nanašata na opredelitev trga in nedelovanja trga, zato ne bi smela biti zavrnjena.

Tretji pritožbeni razlog: nezadostna presoja sorazmernosti

V izpodbijani sodbi je Splošno sodišče napačno potrdilo, da je bila presoja sorazmernosti, ki jo je opravila Komisija, zadostna. Navedbe Evropske komisije v zvezi s sorazmernostjo pomoči niso niti pravilne niti prepričljive, zaradi česar je sklep ničen. Zato se šestega tožbenega razloga, drugega očitka iz tretjega dela devetega tožbenega razloga in šestega dela devetega tožbenega razloga, s katerimi je bilo v bistvu opozorjeno na nezadosten nadzor nad sorazmernostjo ukrepov, ne bi smelo zavrniti.

Četrti pritožbeni razlog: nedopustnost pomoči za tekoče poslovanje

Splošno sodišče ni spoznalo, da ukrepi, predvideni v korist jedrske elektrarne Hinkley Point C, predstavljajo nedopustno pomoč za tekoče poslovanje. Zato se ne bi smelo zavrniti tretjega tožbenega razloga in prvega očitka tretjega dela devetega tožbenega razloga, v katerih je bilo navedeno, da je treba ukrepe Združenega kraljestva izenačiti z nedopustnimi pomočmi za tekoče poslovanje.

Peti pritožbeni razlog: nezadostna opredelitev elementov pomoči in kršitev „obvestila o poroštvih“

Nazadnje je Splošno sodišče, prvič, nezadostno opredelilo elemente pomoči in, drugič, ni upoštevalo kršitve „obvestila o poroštvih“. Zato se ne bi smelo zavrniti petega tožbenega razloga, osmega tožbenega razloga in četrtega dela devetega tožbenega razloga, ki se nanašajo na nezadostno opredelitev elementov pomoči in kršitev obvestila o poroštvih.

____________

1 UL 2015, L 109, str. 44.