Language of document :

Överklagande ingett den 21 september 2018 av Republiken Österrike av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 12 juli 2018 i mål T-356/15, Republiken Österrike mot kommissionen

(Mål C-594/18 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Republiken Österrike (ombud: Dr. G. Hesse, Bevollmächtigter)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Storhertigdömet Luxemburg Republiken Tjeckien, Republiken Frankrike, Ungern, Republiken Polen, Rumänien, Republiken Slovakien, Förenade Kungariket Storbritannien och Nordirland

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 12 juli 2018 i mål T-356/15, Republiken Österrike mot Europeiska kommissionen,

bifalla talan i första instans om ogiltigförklaring av kommissionens beslut (EU) 2015/658 av den 8 oktober om den stödåtgärd SA.34947 (2013/C) (f.d. 2013/N) som Förenade kungariket planerar att genomföra till förmån för Hinkley Point C Nuclear Power Station1 , och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden åberopar fem grunder.

Första grunden: Avsaknad av mål av gemensamt intresse för unionen

Den överklagade domen förefaller vara rättstridig i den mån som uppförandet av en ny kärnkraftsanläggning inte utgör ett mål av gemensamt intresse för unionen, tvärtemot tribunalens bedömning. Följaktligen skulle talan inte ha ogillats på den fjärde grunden i kombination med den nionde grundens femte del, genom vilka det gjordes gällande att förespråkandet av kärnkraft inte motsvarade ett gemensamt intresse enligt artikel 107.3 c FEUF som är nödvändigt för att godkänna stödet.

Andra grunden: Felaktig tillämpning av artikel 107.3 c FEUF

Stödåtgärderna har felaktigt bedömts vara förenliga med artikel 107.3 c FEUF. Den relevanta ekonomiska sektorn i den mening som avses i artikel 107.3 c FEUF har definierats felaktigt i den överklagade domen och det har felaktigt underlåtits att undersöka ett marknadsmisslyckande. Talan skulle således inte ha ogillats på den första grunden och den nionde grundens första och andra del, som avsåg avgränsningen av marknaden och marknadsmisslyckandet.

Tredje grunden: Otillräcklig prövning av proportionaliteten

Den överklagade domen bekräftade felaktigt kommissionens otillräckliga prövning av proportionaliteten. Kommissionens påståenden om stödets proportionalitet är felaktiga och obegripliga, varför beslutet är ogiltigt. Talan skulle således inte ha ogillats på den sjätte grunden, den andra invändningen i den nionde grundens tredje del och den nionde grundens sjätte del, som i huvudsak understryker att kontrollen av åtgärdernas proportionalitet var otillräcklig.

Fjärde grunden: Rättstridiga driftsstöd

Tribunalen gjorde fel när den inte slog fast att de planerade åtgärderna till förmån för Hinkley Point C utgör rättstridiga driftsstöd. Talan skulle således inte ha ogillats på den tredje grunden och den första invändningen i den nionde grundens tredje del, varigenom det gjordes gällande att Förenade kungarikets åtgärder skulle ha klassificerats som rättstridiga driftsstöd.

Femte grunden: Otillräcklig fastställelse av de omständigheter som hänför sig till stödet och åsidosättande av ”tillkännagivandet om garantier”

Slutligen har tribunalen dels gjort en otillräcklig fastställelse av de omständigheter som hänför sig till stödet, dels underlåtit att beakta ett åsidosättande av ”tillkännagivandet om garantier”. Mot denna bakgrund skulle talan inte ha ogillats på den åttonde grunden och den nionde grundens fjärde del avseende otillräcklig fastställelse av de omständigheter som hänför sig till stödet och åsidosättande av tillkännagivandet om garantier.

____________

1     EUT 2015, L 109, s. 44.