Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Gliwicach (Полша), постъпило на 3 юли 2018 г. — Lebopoll Logistics Sp. z o.o. w Sośnicowicach/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu

(Дело C-437/18)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Страни в главното производство

Жалбоподател: Lebopoll Logistics Sp. z o.o. w Sośnicowicach

Ответник: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu

Преюдициален въпрос

Трябва ли понятието „пребиваване“ да се тълкува съгласно член 1, буква й) от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета1 и член 11 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета2 , или въпросното понятие „пребиваване“ означава също временно пребиваване по смисъла на член 1, буква к) от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета?

____________

1 Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социално осигуряване (ОВ L 166, 2004 г., стр.1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 82).

2 Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 284, 2009 г., стр.1).